Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 13210/2018
10-07-2018
25-07-2018
Καθηγητής Ιωάννης Φούντος
ΕΞΕΥΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ (EXPLORAL)
82333
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ) (βαθμός διπλώματος ή πτυχίου 5-10) (μέγιστη βαθμολογία 10)
Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε Πληροφοριακά Συστήματα ή σε συναφές αντικείμενο βαθμός διπλώματος ή πτυχίου 5-10) (μέγιστη βαθμολογία 10)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή, χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου) (βαθμολογία 1-10) x 4, (μέγιστη βαθμολογία 40)
Εμπειρία σε υλοποίηση έργων σχετικών με σχεδιασμό διεπαφών και βάσεων δεδομένων (με βάση το βιογραφικό και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας) (μήνες εμπειρίας) x 2, (μέγιστη βαθμολογία 20)
Προγραμματιστικές γνώσεις σε cross-platform mobile εφαρμογές με Cordova (με βάση το βιογραφικό και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας) (μήνες εμπειρίας) x 2, (μέγιστη βαθμολογία 20)

α) μέρος του Παραδοτέου D5.1.1: mobile app development on windows phone that will provide customized tours and documentaries

β) μέρος του Παραδοτέου D5.1.2: security and authentication mechanism for the back end of the mobile app

e-max.it: your social media marketing partner