Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 25466/2018
06-12-2018
21-12-2018
Ιωάννη Φούντο
ΕΞΕΥΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ (EXPLORAL)
82333
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Φοιτητής του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή αντίστοιχου Τμήματος εγγεγραμμένος στο 7ο ή σε μεγαλύτερο εξάμηνο (απαιτείται βεβαίωση από τη γραμματεία του οικείου Τμήματος στην οποία να εμφανίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας στα μαθήματα μέχρι τη ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης) (μέσος όρος στα μαθήματα 5-10) x 2 (μέγιστη βαθμολογία 20)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή, χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου) (βαθμολογία 1-10) x 4, (μέγιστη βαθμολογία 40)
Συμμετοχή στην ανάπτυξη μεγάλων προγραμματιστικών project (κρίνεται με βάση το βιογραφικό σημείωμα) (αριθμός project) x 10, (μέγιστη βαθμολογία 40)

μέρος του Παραδοτέου D5.1.1: Design of all buttons, messages, navigation menus, and other interactive widgets. The interfaces should be user friendly, while it should encourage the user to navigate through the platform easily.

e-max.it: your social media marketing partner