Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

ΠΕΓΑ - Καινοτομικές Δράσεις σε Μειονοτικά Περιβάλλοντα Μάθησης: Εκπαίδευση και Ποιότητα Ζωής - Πολιτισμός
08-04-2015
28-04-2015
Συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού μαθήματος:  «Η οργάνωση του χώρου εργασίας ως μέσο βελτίωσης της ποιότητας ζωής και των παρεχομένων υπηρεσιών»...

ΠΕΓΑ - Καινοτομικές Δράσεις σε Μειονοτικά Περιβάλλοντα Μάθησης: Εκπαίδευση και Ποιότητα Ζωής - Πολιτισμός
08-04-2015
28-04-2015
Συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού μαθημάτων: «Διαφορετικότητα και Τεχνολογία: Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών σε μειονοτικά περιβάλλοντα μάθησης»...

ΠΕΓΑ - Καινοτομικές Δράσεις σε Μειονοτικά Περιβάλλοντα Μάθησης: Εκπαίδευση και Ποιότητα Ζωής - Πολιτισμός
08-04-2015
28-04-2015
Υποστήριξη εργαστηριακών ασκήσεων...

ΠΕΓΑ - Καινοτομικές Δράσεις σε Μειονοτικά Περιβάλλοντα Μάθησης: Εκπαίδευση και Ποιότητα Ζωής - Πολιτισμός
08-04-2015
28-04-2015
Δημιουργία – υποστήριξη ιστοσελίδας...

ΠΕΓΑ - Καινοτομικές Δράσεις σε Μειονοτικά Περιβάλλοντα Μάθησης: Εκπαίδευση και Ποιότητα Ζωής - Πολιτισμός
08-04-2015
28-04-2015
Διδασκαλία μαθημάτων: «Διαφορετικότητα και Τεχνολογία: Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών σε μειονοτικά περιβάλλοντα μάθησης»...

ΠΕΓΑ - Καινοτομικές Δράσεις σε Μειονοτικά Περιβάλλοντα Μάθησης: Εκπαίδευση και Ποιότητα Ζωής - Πολιτισμός
08-04-2015
28-04-2015
Διδασκαλία μαθήματος: «Ενίσχυση του επαγγελματικού προφίλ: Ο επαγγελματίας ως ερευνητής»...

ΠΕΓΑ - Καινοτομικές Δράσεις σε Μειονοτικά Περιβάλλοντα Μάθησης: Εκπαίδευση και Ποιότητα Ζωής - Πολιτισμός
08-04-2015
28-04-2015
Γραμματειακή υποστήριξη...

ΠΕΓΑ - Καινοτομικές Δράσεις σε Μειονοτικά Περιβάλλοντα Μάθησης: Εκπαίδευση και Ποιότητα Ζωής - Πολιτισμός
08-04-2015
28-04-2015
Διδασκαλία μαθήματος:  «Η οργάνωση του χώρου εργασίας ως μέσο βελτίωσης της ποιότητας ζωής και των παρεχομένων υπηρεσιών»...

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ
24-03-2015
08-04-2015
Διοικητική Υποστήριξη του έργου...

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ
24-03-2015
08-04-2015
Υλοποίηση Θεατρικών Δραστηριοτήτων διαπολιτισμικού περιεχομένου σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης...

Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
18-03-2015
02-04-2015
Επικοινωνία με φοιτητές, εξυπηρέτηση και στήριξη των φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της πρακτικής τους άσκησης, συμμετοχή στην προβολή του έργου και διάχυση των αποτελεσμάτων του, συμμετοχή στην αξιολόγηση του έργου...

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΩΝ ΚΙΝΑΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ
10-03-2015
24-03-2015
Η σύνθεση και ταυτοποίηση αναλόγων/παραγώγων της φαινυλαμινοπυριμιδίνης...

ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ. ΤΑ ΙΕΡΑ ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
10-03-2015
24-03-2015
Βάση Δεδομένων δεντροχρονολόγησης (Δράση 2, Υποδράση 2.2)...

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΩΝ ΚΙΝΑΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ
10-03-2015
24-03-2015
Η σύνθεση και ταυτοποίηση αναλόγων/παραγώγων της φαινυλαμινοπυριμιδίνης...

ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Μελέτη μοριακών μηχανισμών μεταγωγής ενδοκυττάριων σημάτων μέσω οξειδο-αναγωγικών τροποποιήσεων καταλοίπων κυστεΐνης: Ο ρόλος των ιόντων σιδήρου
04-03-2015
18-03-2015
«Ταυτοποίηση οξειδωμένων πρωτεϊνών και καταλοίπων κυστεΐνης, με φασματομετρία μάζας». «Κατασκευή βάσης δεδομένων και ταυτοποίηση λειτουργικών μοτίβων κυστεϊνών που μπορούν να υποστούν οξειδωτικές τροποποιήσεις». ...

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των πληθυσμών του ξενικού είδους ψαριού Carassius gibelio μέσω επιλεκτικής αλιείας καθώς και παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
04-03-2015
18-03-2015
«Μελέτη  της φυσιολογίας και του ορμονικού κύκλου του ψαριού (Συμμετοχή στη συντήρηση και επεξεργασία υποφύσεων)» - Συμμετοχή στην υποβολή των σχετικών ενδιάμεσων εκθέσεων καθώς και στη σύνταξης της τελικής έκθεσης...

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των πληθυσμών του ξενικού είδους ψαριού Carassius gibelio μέσω επιλεκτικής αλιείας καθώς και παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
04-03-2015
18-03-2015
«Συμμετοχή σε συλλογή και επεξεργασία του υλικού (γονάδα, υπόφυση)» * Ο μεταπτυχιακός φοιτητής που θα επιλεγεί θα αναλάβει και θα προχωρήσει σε εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Συμμετοχή στο σύνολο του έργου στην υποβολή των σχετικών ενδιάμεσων εκθέσεων καθώς και στη σύνταξης της τελικής έκθεσης...

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μορίων-μεταφορέων για αναστολείς πολλαπλής στόχευσης σε ανθρώπινα κύτταρα πλειόμορφου γλοιοβλαστώματος
04-03-2015
18-03-2015
Έλεγχος της ικανότητας δέσμευσης των συνθετικών μορίων ως προς τη δέσμευσή τους στους υποδοχείς ιντεγκρινών σε κύτταρα...

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΘΝΙΚΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
25-02-2015
11-03-2015
Καταχώρηση και επεξεργασία στοιχείων λογιστικής διαχείρισης εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών συμβάσεων χρηματοδότησης έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και ειδικότερα όσον αφορά τις παρακάτω διαδικασίες: -      Μηχανογραφική – διπλογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων -      Τήρηση φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας και υποβολή σχετικών δηλώσεων -      Σύνταξη και υποβολή οικονομικών καταστάσεων...

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΘΝΙΚΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
25-02-2015
11-03-2015
Προετοιμασία και εισαγωγή στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα για τη διενέργεια οικονομικών και διοικητικών πράξεων στο πλαίσιο υποστήριξης Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών Συμβάσεων Χρηματοδότησης Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης...

Η συσχέτιση της αρτηριακής πίεσης και των αντι-υπερτασικών φαρμάκων με τον καρκίνο
17-02-2015
04-03-2015
Συγγραφή και συμμετοχή στους στόχους της πρώτης ενότητας εργασίας που έχει τίτλο "αρτηριακή πίεση και καρκίνος". Συγκεκριμένα ο ερευνητής θα συμμετάσχει στα παρακάτω παραδοτέα: 1) Μετα-ανάλυση επιδημιολογικών μελετών για τη συσχέτιση της αρτηριακής πίεσης με τον καρκίνο και 2) Στατιστική ανάλυση πρωτογενών δεδομένων από μεγάλη Ευρωπαϊκή μελέτη για την αρτηριακή πίεση και τον καρκίνο...

ALZCARE - Σύστημα διαχείρισης και υποστήριξης ασθενών με άνοια -
12-02-2015
27-02-2015
Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Άνοιας (Παραδοτέο D3.3.1), Ολοκληρωμένο Σύστημα ALZCARE (Παραδοτέο D5.1.1) καιΕφαρμογή Συστήματος ALZCARE και Συλλογή Δεδομένων (Παραδοτέο D5.2.1)...

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
12-02-2015
27-02-2015
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού, Π4.1 Τεύχος Ενδεικτικών Οδηγιών Αξιοποίησης του Εκπαιδευτικού Υλικού και προτεινόμενη Διδακτική Μεθοδολογία, Π4.2 Εκπαιδευτικά σενάρια – δραστηριότητες, Π4.3 Ημερίδες Επιμόρφωσης...

ALZCARE - Σύστημα διαχείρισης και υποστήριξης ασθενών με άνοια -
12-02-2015
27-02-2015
Κριτήρια Διάγνωσης και Ταξινόμησης Άνοιας (Παραδοτέο D3.2.1), Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Άνοιας (Παραδοτέο D3.3.1), Ανάλυση Στάθμης της Τεχνικής & Απαιτήσεις Χρηστών & Προδιαγραφές Συστήματος (Παραδοτέο D4.1.1), Ολοκληρωμένο Σύστημα ALZCARE (Παραδοτέο D5.1.1) καιΕφαρμογή Συστήματος ALZCARE και Συλλογή Δεδομένων (Παραδοτέο D5.2.1)...

Πολυλειτουργικές νανοεπιστρώσεις με υβριδικές, οργανικές-ανόργανες διεπιφάνειες (NANOHYBRID)
03-02-2015
17-02-2015
 «Τεχνολογία Επικαλύψεων και Χημική Τεχνολογία»...

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΠΟΛΥ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ (STSSoC)
03-02-2015
17-02-2015
Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός πλασμονικών νανοσωματιδίων πάνω σε υπόστρωμα πυριτίου...

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Β’ Φάση)
27-01-2015
12-02-2015
Ανάπτυξη και συντήρηση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος της ΔΑΣΤΑ” της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων...

Real time monitoring of SEA contaminants by an autonomous Lab-on-a-chip biosensor
26-01-2015
09-02-2015
-      Verification and Validation: Case studies [WP9]...

Real time monitoring of SEA contaminants by an autonomous Lab-on-a-chip biosensor
26-01-2015
09-02-2015
-      Verification and Validation: Case studies [WP9]...

Real time monitoring of SEA contaminants by an autonomous Lab-on-a-chip biosensor
26-01-2015
09-02-2015
-      Verification and Validation: Case studies [WP9]...

Real time monitoring of SEA contaminants by an autonomous Lab-on-a-chip biosensor
26-01-2015
09-02-2015
-      Verification and Validation: Case studies [WP9]...

Real time monitoring of SEA contaminants by an autonomous Lab-on-a-chip biosensor
26-01-2015
09-02-2015
-      Verification and Validation: Case studies [WP9]...

ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΔΙΑΦΩΝΗΕΝ: Φωνήεντα των ελληνικών διαλέκτων: φωνολογική και φωνητική ανάλυση, κατάρτιση διαλεκτικού ευρετηρίου και κοινωνική ευαισθητοποίηση για την ανάδειξη του γλωσσικού πλούτου
26-01-2015
09-02-2015
«Ανάλυση υλικού. Φωνητική ανάλυση υλικού. Έκθεση με τα αποτελέσματα φωνητικής ανάλυσης. Δράση 4, Υποδράση 4.1» Ερευνητικά αποτελέσματα και δημοσιοποίηση. Διάχυση των αποτελεσμάτων και των θεωρητικών μας αποτελεσμάτων στη διεθνή πανεπιστημιακή γλωσσολογική κοινότητα (φωνητικούς, φωνολόγους, διαλεκτολόγους, κοινωνιογλωσσολόγους, υπολογιστικούς γλωσσολόγους) μέσω συνεδρίων, ημερίδων κλπ. Εννέα (9) παρουσιάσεις σε συνέδρια. Δράση 6, Υποδράση 6.1» ...

Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας ολοκληρωμένου ελέγχου για τον προσδιορισμό ρύπων προτεραιότητας στα υδατικά σώματα του Αμβρακικού κόλπου
26-01-2015
09-02-2015
Εκτίμηση της τοξικότητας υδατικών δειγμάτων από την παρουσία οργανικών ρύπων προτεραιότητας στα υδάτινα σώματα του Αμβρακικού κόλπου και εκτίμηση της επικινδυνότητας, ...

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ)
26-01-2015
09-02-2015
Μελέτη της δράσης των αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων στην ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων ασθενών με στεφανιαία νόσο ή εγκεφαλικό επεισόδιο με συσσωρευομετρία σε PRPκαι κυτταρομετρία ροής. Μελέτη της βιολογικής δράσης των εναλλακτικών πεπτιδικών και θειενοπυριδινικών αναστολέων στα αιμοπετάλια invitroμε πειράματα προσκόλλησης αιμοπεταλίων υπό ροή και της έκκρισης των α-κοκκίων. ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣ-ΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ «ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
26-01-2015
09-02-2015
Αξιολόγηση των μεθόδων και επανασχεδιασμός πρωτοκόλλων για χρήση σε δείγματα ασθενών ...

ΑΡΙΣΤΕΙΑ - Χαλαρή ύλη υπό σκληρό περιορισμό
26-01-2015
09-02-2015
-      Επίδραση του περιορισμού στις νανοδομές συμπολυμερών και αμφίφιλων μορίων,  στις φάσεις υγρών κρυστάλλων -      Επίδραση του περιορισμού στην αυτο-οργάνωση και δυναμική βιοπολυμερών     -      Μετρήσεις και αποτίμηση σκέδασης ακτίνων Χ, διηλεκτρικής φασματοσκοπίας,  διαφορικής θερμιδομετρίας σάρωσης και ρεολογίας...

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ)
17-12-2014
12-01-2015
Μελέτη της δράσης των αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων στην ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων ασθενών με στεφανιαία νόσο ή εγκεφαλικό επεισόδιο με συσσωρευομετρία σε PRPκαι κυτταρομετρία ροής. Μελέτη της βιολογικής δράσης των εναλλακτικών πεπτιδικών και θειενοπυριδινικών αναστολέων στα αιμοπετάλια invitroμε πειράματα προσκόλλησης αιμοπεταλίων υπό ροή και της έκκρισης των α-κοκκίων. ...

ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Αυτό-οργάνωση & δυναμική σε μετασταθείς καταστάσεις. Από μοριακά σε υπερμοριακά και μεσοσκοπικά συστήματα
12-12-2014
06-01-2015
Μελέτη νανοσύνθετων υλικών: νανοσωματίδια SiO2, χρυσού και αργύρου τροποποιημένα με διαφορετικά είδη πολυμερικών ψηκτρών Τύπου Πυρήνα-Κελύφους...

ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Αυτό-οργάνωση & δυναμική σε μετασταθείς καταστάσεις. Από μοριακά σε υπερμοριακά και μεσοσκοπικά συστήματα
12-12-2014
06-01-2015
Προσομοιώσεις Πολλαπλών Κλιμάκων Νανοσωματιδίων Τύπου Πυρήνα-Κελύφους...

Real time monitoring of SEA contaminants by an autonomous Lab-on-a-chip biosensor
10-12-2014
23-12-2014
-      Verification and Validation: Case studies [WP9] -      Dissemination and exploitation plan [WP10]...

Εφαρμογή ωμικών τεχνολογιών για το γενετικό χαρακτηρισμό εγχώριων φύλων γιδιών και προβάτων, για βελτιώση της παραγωγής τους και για ταυτοποίηση δυνητικης βιοδραστηκότητας στο γάλα αυών - GOSHomics
04-12-2014
18-12-2014
«Προσδιορισμός βιοδραστικών ιδιοτήτων αίγειου γάλακτος» «Προσδιορισμός βιοδραστικών ιδιοτήτων πρόβειου γάλακτος» «Διάχυση και κοινοποίηση αποτελεσμάτων»...

Εφαρμογή ωμικών τεχνολογιών για το γενετικό χαρακτηρισμό εγχώριων φύλων γιδιών και προβάτων, για βελτιώση της παραγωγής τους και για ταυτοποίηση δυνητικης βιοδραστηκότητας στο γάλα αυών - GOSHomics
04-12-2014
18-12-2014
«Υποστήριξη της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου»...

Εφαρμογή ωμικών τεχνολογιών για το γενετικό χαρακτηρισμό εγχώριων φύλων γιδιών και προβάτων, για βελτιώση της παραγωγής τους και για ταυτοποίηση δυνητικης βιοδραστηκότητας στο γάλα αυών - GOSHomics
04-12-2014
18-12-2014
«Προσδιορισμός INVITROδράσης αίγειου γάλακτος στη συσσωμάτωση αιμοπεταλίων» «Προσδιορισμός INVITROδράσης πρόβειου γάλακτος στη συσσωμάτωση αιμοπεταλίων»...

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
01-12-2014
15-12-2014
ΠΕ1: Συντονισμός, οργάνωση και υποστήριξη του Προγράμματος Εκτελούμενο έργο: Διοικητική υποστήριξη φυσικού αντικειμένου του έργου...

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
01-12-2014
15-12-2014
ΠΕ2: Προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού Εκτελούμενο έργο: Ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού ΠΕ4: Ενέργειες προβολής / δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων Εκτελούμενο έργο: Ανάπτυξη ιστότοπου με εκπαιδευτικό υλικό...

Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση: ανάδειξη και αξιοποίηση στοιχείων μνημειακής αρχιτεκτονικής της Περιφέρειας Ηπείρου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
27-11-2014
12-12-2014
Εκπόνηση Εκπαιδευτικού Υλικού, Π3.1 Ψηφιακό Βιβλίο Μαθητή, Π3.2 Ψηφιακό Βιβλίο Εκπαιδευτικού, Π.3.3 DVD πολυμεσικού υλικού...

Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση: ανάδειξη και αξιοποίηση στοιχείων μνημειακής αρχιτεκτονικής της Περιφέρειας Ηπείρου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
27-11-2014
12-12-2014
Εκπαιδευτικές επισκέψεις στο πεδίο, Π6.1 Παρουσιολόγια εκπαιδευτικών, Π6.2 Παρουσιολόγια μαθητών, Π6.3 Παρουσιολόγια συνοδών, Π6.4 Οπτικοποιημένο υλικό (video, φωτογραφίες, κ.τ.ό)...

Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση: ανάδειξη και αξιοποίηση στοιχείων μνημειακής αρχιτεκτονικής της Περιφέρειας Ηπείρου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
27-11-2014
12-12-2014
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού, Π4.1 Τεύχος Ενδεικτικών Οδηγιών Αξιοποίησης του Εκπαιδευτικού Υλικού και προτεινόμενη Διδακτική Μεθοδολογία, Π4.2 Εκπαιδευτικά σενάρια – δραστηριότητες, Π4.3 Ημερίδες Επιμόρφωσης...

Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση: ανάδειξη και αξιοποίηση στοιχείων μνημειακής αρχιτεκτονικής της Περιφέρειας Ηπείρου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
27-11-2014
12-12-2014
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού, Π4.1 Τεύχος Ενδεικτικών Οδηγιών Αξιοποίησης του Εκπαιδευτικού Υλικού και προτεινόμενη Διδακτική Μεθοδολογία, Π4.2 Εκπαιδευτικά σενάρια – δραστηριότητες, Π4.3 Ημερίδες Επιμόρφωσης...