Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 28590/2019
23-07-2019
02-09-2019
Καθηγητή Λυσίμαχο-Παύλο Κόντη
Oncorecords: Ένα Προσανατολισμένο στον Ογκολογικό Ασθενή Σύστημα Διαχείρισης Ιατρικού Ιστορικού
82397
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ. ON/OFF
Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ σε συναφές αντικείμενο με την επεξεργασία εικόνων και σημάτων (κρίνεται με βάση το βιογραφικό και την διδακτορική διατριβή). ON/OFF
Πιστοποιητικό γνώσεων αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2. ON/OFF
Αποδεδειγμένη εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά έργα συναφή με το αντικείμενο της πρόσκλησης (εθνικά ή ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, κρίνεται με βάση το βιογραφικό ή/και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας). Μήνες x 1 με μέγιστο 30
Εμπειρία στις Γλώσσες Προγραμματισμού C, Python, Matlab (κρίνεται με βάση το βιογραφικό). ON/OFF
Δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών και εθνικών συνεδρίων (πλήρους άρθρου) και σε επιστημονικά περιοδικά σε συναφές αντικείμενο με την επεξεργασία εικόνων και σημάτων. Αριθμός δημοσιεύσεων x 1 με μέγιστο 15

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
A. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ2:  
A1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του.

Μη Γνώστης – 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 5

Ενδιάμεσο επίπεδο – 10

Ικανός – 15

A2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα λήψης αποφάσεων και επινόησης εναλλακτικών λύσεων στους αλγορίθμους που αφορούν στην υλοποίηση του έργου.

Μη Γνώστης – 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 5

Ενδιάμεσο επίπεδο – 10

Ικανός – 15

Σχεδιασμός αλγορίθμου συμπίεσης και έξυπνης μεταφόρτωσης DICOM αρχείων. Υλοποίηση υποσυστήματος μεταφοράς και αποθήκευσης DICOM αρχείων και ανάπτυξη λογισμικού DICOM Viewer. (Ενότητες Εργασίας: ΕΕ6, ΕΕ7, ΕΕ12, και ΕΕ13).

e-max.it: your social media marketing partner