Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 28588/2019
23-07-2019
02-09-2019
Καθηγητή Γεώργιο Καψάλη,
Pilgrimage tours and pilgrimages to Greece and Albania-PROSFORA
82332
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Α. Πτυχίο ΑΕΙ στις Επιστήμες της Αγωγής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται
Β. Διδακτορικός τίτλος σπουδών στις ΤΠΕ Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται
Γ. Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον B2 Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται
Δ. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Α. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών
  • 20 Μονάδες για κάθε τίτλο μετεκπαίδευσης
  • 30 Μονάδες για κάθε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
Β. Δημοσιεύσεις:
  • 5 μονάδες για 1-5 δημοσιεύσεις
  • 10 μονάδες για 6-10 δημοσιεύσεις
  • 20 μονάδες για 11 και περισσότερες δημοσιεύσεις
Γ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 2: Θεματικές ενότητες συνέντευξης: Επίπεδο σπουδών, εμπειρίας και ικανότητας των υποψηφίων. Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του έργου.

Μη Γνώστης: 0 μόρια

Ενδιάμεσο επίπεδο: 10 μόρια

Ικανός: 20 μόρια

Συμμετοχή στην ανάπτυξη και την ενημέρωση της ιστοσελίδας του Έργου (D 2.1.5 Project Web Site developed and updated).

e-max.it: your social media marketing partner