Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 22762/2019
24-06-2019
09-07-2019
Αναστασία Πολίτου
INSPIRED - Οι Εθνικές Ερευνητικές Υποδομές Ολοκληρωμένων Προσεγγίσεων Δομικής Βιολογίας, Αποτίμησης Φαρμάκων και Λειτουργικού Χαρακτηρισμού αυτών
82182
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή   ON/OFF
Πτυχίο ΑΕΙ στη Βιολογία, Χημεία, Φυσική, Βιοπληροφορική, Γενετική, Ιατρική   ή συναφές γνωστικό αντικείμενο Βαθμός πτυχίου/10
Διδακτορικό Δίπλωμα στη Βιολογία, Χημεία, Βιοχημεία, Βιοφυσική, Βιοπληροφορική, Γενετική, Ιατρική ή σε συναφές πεδίο Βαθμός πτυχίου/10
Καλή γνώση Αγγλικής γλώσας ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Εμπειρία σε τεχνικές χειρισμού DNA και πρωτεϊνών/κλωνοποίηση-υπερέκφραση-καθαρισμός και απομόνωση 15
Εμπειρία σε βιοχημικές και βιοφυσικές τεχνικές δομικού/λειτουργικού χαρακτηρισμού βιομορίων 20
Εμπειρία σε δομική ανάλυση πρωτεϊνών και πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων με NMR 20
Συμμετοχή σε πρωτότυπες δημοσιεύσεις ή/και παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια σε αντικείμενο συναφές με αυτό του έργου 20
Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα 5

Προετοιμασία-Βελτιστοποίηση-Χαρακτηρισμός-Βιοχημική, βιοφυσική και δομική ανάλυση βιοδραστικών μορίων και πρωτεϊνικών στόχων.

  • Συμμετοχή στο ΠΕ5 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ
  • Συμμετοχή στο ΠΕ9 ΔΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΒΙΟΜΟΡΙΑΚΟΥ NMR
e-max.it: your social media marketing partner