Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 24348/2019
04-07-2019
19-07-2019
Ξενοφώντα Μπήτσικα
ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
82336
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ON/OFF
Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Επιστήμη Πληροφορίας ή συναφές ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

 

- Άριστα (Βαθμός 9,5-10)- 50

- Πολύ Καλά (8-9,5) -20

- Καλά (5-8)- 10

Γνώση Αγγλικής γλώσσας

-   Άριστη Γνώση ( Γ2/C2) -    20

-   Πολύ Καλή Γνώση (Γ1/C1)-15

-   Καλή Γνώση (Β2)- 10

-   Μέτρια Γνώση (Β1)-0

 

Γνώση Ιταλικής γλώσσας

 

-   Άριστη Γνώση ( Γ2/C2) -   20

-   Πολύ Καλή Γνώση (Γ1/C1)-15

-   Καλή Γνώση (Β2)- 10

-   Μέτρια Γνώση (Β1)-0

Εμπειρία στη συλλογή, έλεγχο και καταχώρηση ψηφιοποιημένου υλικού

 

-  6 και άνω μήνες εμπειρίας: 100

-  3 έως 6 μήνες εμπειρίας: 50

-  1 έως 3 μήνες εμπειρίας: 20

 

 

 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι ισοβαθμήσαντες θα κληθούν     σε προσωπική συνέντευξη.

Αν ο υποψήφιος δεν προσέλθει στη συνέντευξη, τότε απορρίπτεται.

Κάτω από 225 μόρια στη συνέντευξη σημαίνει ότι δεν πληρούνται σε ικανοποιητικό βαθμό σημαντικές δεξιότητες για τη θέση και συνεπάγεται απόρριψη της υποψηφιότητας.

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Επικοινωνιακές ικανότητες

Μη γνώστης- 0

Εισαγωγικές γνώσεις - 50

Ενδιάμεσο στάδιο- 75

Ικανός-100

 

2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Οργανωτικές ικανότητες

Μη γνώστης- 0

Εισαγωγικές γνώσεις -50

Ενδιάμεσο στάδιο- 75

Ικανός-100

 

3. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Μη γνώστης- 0

Εισαγωγικές γνώσεις -50

Ενδιάμεσο στάδιο- 75

Ικανός-100

 

Παραδοτέο 4.1.3 Calibration of pre-existing materia and crowd sourced narratives and plot to space time specifications, in Greece

e-max.it: your social media marketing partner