Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 29707/2019
01-08-2019
11-09-2019
ΣΚΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
INNOVATIVE USE OF OLIVE, WINERY AND CHEESE WASTE BY PRODUCTS IN ANIMAL NUTRITION FOR THE PRODUCTION OF FUNCTIONAL FOODS FROM ANIMALS (INNO.TRITION)
60570
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ON/OFF
Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού σε βαθμίδα Καθηγητή ON/OFF
Γεωργικός Μηχανικός, Τεχνολόγος Γεωπόνος ΤΕΙ ON/OFF
Ερευνητική Εμπειρία σε Παραγωγή Ενσιρώματος και σε Προγράμματα Διατροφής Παραγωγικών Ζώων ON/OFF
Συμμετοχή σε πρόγραμμα αξιοποίησης Αποβλήτων Ελαιοτριβείου ON/OFF
Εμπειρία στην αποτελεσματική διοίκηση ερευνητικών προγραμμάτων ON/OFF
Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Διδακτορική διατριβή (χρόνια λήψης διατριβής)

<10 έτη: 10 μόρια

15έτη >..>10 έτη: 20 μόρια

>15 έτη: 30 μόρια

Εμπειρία - με δημοσιεύσεις σε έγκριτα Διεθνή Περιοδικά με υψηλό Impact Factor
  • 1 (μία) δημοσίευση: 5 μόρια
  • 2 (δύο) δημοσιεύσεις: 10 μόρια
  • 3 ως 5 (τρεις ως πέντε) δημοσιεύσεις: 15 μόρια
  • 6 ως 9 (έξι ως εννιά): 20 μόρια
  • 10 (δέκα) ή περισσότερες δημοσιεύσεις: 25 μόρια
Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα σχετικά με το αντικείμενο του έργου
  • 1 Πρόγραμμα: 5 μόρια
  • 2 (δύο) Προγράμματα: 10 μόρια
  • > 3 Προγράμματα: 15 μόρια
Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα πραγματοποιηθεί προσωπική συνέντευξη:

0-30 ΜΟΝΑΔΕΣ

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης: 0-10 Μονάδες

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα:0-10 Μονάδες και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης: 0-10 Μονάδες

Συμμετοχή στην εκπόνηση των παραδοτέων των Π.Ε. 3, 4 (D3.2.1 Product Development, D 3.2.2 Pilot application in animals, D4.2.2 Training Activities)

e-max.it: your social media marketing partner