Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 24190/2019
03-07-2019
18-07-2019
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΝΙΘΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ (GREEN POULTRY PRODUCTION, ANTIBIOTIC FREE)
61300
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο ΑΕΙ της Ελλάδος στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ON/OFF
Διδακτορικός τίτλος σπουδών από ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ, με ειδίκευση στην Μικροβιολογία Τροφίμων ON/OFF
Μεταδιδακτορικός φοιτητής ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Εμπειρία και συμμετοχή σε ερευνητικά έργα 10 Μονάδες για κάθε ερευνητικό έργο
Εμπειρία στη Μικροβιολογία Τροφίμων και στη Μοριακή Μικροβιολογία σε επίπεδο διδακτορικού, τεκμηριωμένο με επιστημονικές δημοσιεύσεις 10 Μονάδες για κάθε δημοσίευση
Εργαστηριακή εμπειρία στη συμπεριφορά παθογόνων μικροοργανισμών, τη μοριακή ταυτοποίηση/τυποποίηση παθογόνων μικροοργανισμών και εμπειρία σε τεχνικές ποσοτικοποίησης γονιδιακής έκφρασης

Έτη εμπειρίας έως 1: 5

Μονάδες

Έτη εμπειρίας 1 έως 3: 10

Μονάδες

Έτη εμπειρίας 3 και άνω:

15 Μονάδες

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα πραγματοποιηθεί προσωπική συνέντευξη:

0-30 ΜΟΝΑΔΕΣ

Διερευνώνται:

α)η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης: 0-10 Μονάδες

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα: 0-10 Μονάδες και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης: 0-10 Μονάδες

  1. Συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας 6: Ανάπτυξη τεχνικών αποτύπωσης μικροβιώματος πτηνών κρεοπαραγωγής στο σύστημα εκτροφής απουσία χρήσης αντιβιοτικών  
  2. Συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας 7: Διερεύνηση βακτηριακών γονιδίων ανθεκτικότητας με μοριακές τεχνικές (PCR), στο σύστημα εκτροφής απουσία χρήσης αντιβιοτικών
e-max.it: your social media marketing partner