Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 31008/2019
27-08-2019
11-09-2019
Ευαγγελία Ντουνούση
E-health πλατφόρμα ελέγχου αλληλεπιδράσεων φαρμάκων και εξατομικευμένη φαρμακευτική αγωγή σε ασθενείς με ΧΝΝ (E-polimorfismoi)
82476
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Βιολογίας ή συναφούς αντικειμένου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ Βαθμός Πτυχίου Χ 10
Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Γ1 Επίπεδο Γ1: 40 μονάδες
Εμπειρία καταχώρησης στοιχείων από φακέλους ασθενών και επεξεργασία Απαιτούμενο (ON/OFF) – Δεν βαθμολογείται
Συμμετοχή σε κλινικές μελέτες ασθενών Απαιτούμενο (ON/OFF) – Δεν βαθμολογείται

Συλλογή στοιχείων των ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο και καταχώρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων

(Συμμετοχή στην ΕΕ2: Ανάπτυξη συστήματος εξατομικευμένης θεραπείας)

e-max.it: your social media marketing partner