Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 34018/2019
16-09-2019
01-10-2019
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΣΙΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ - TRACKMYHEALTH
61831
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Μονάδες Βαθμολόγησης ή ON/OFF
Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ στην Πληροφορική ON/OFF
Διδακτορικό Δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ στην Πληροφορική συναφές με το αντικείμενο της σύμβασης ON/OFF
Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Εμπειρία στη σχεδίαση, ανάλυση απαιτήσεων και υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων
 • Έως 1 έτος εμπειρίας: 5μόρια
 • Από 1 έτος εμπειρίας έως 3: 10 μόρια
 • Από 3 έτη εμπειρίας έως 5: 15 μόρια
 • Άνω των 5 ετών εμπειρίας: 20 μόρια
 
Εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού & μοντελοποίησης Συστημάτων αξιολόγησης ανθρώπινης δραστηριότητας
 • Έως 1 έτος εμπειρίας: 5μόρια
 • Από 1 έτος εμπειρίας έως 3: 10 μόρια
 • Από 3 έτη εμπειρίας έως 5: 15 μόρια
 • Άνω των 5 ετών εμπειρίας: 20 μόρια
 
Εμπειρία από συμμετοχή σε συναφή ερευνητικά & αναπτυξιακά έργα
 • Έως 1 έτος εμπειρίας: 5μόρια
 • Από 1 έτος εμπειρίας έως 3: 10 μόρια
 • Από 3 έτη εμπειρίας έως 5: 15 μόρια
 • Άνω των 5 ετών εμπειρίας: 20 μόρια
 
Συναφής Ερευνητική δραστηριότητα (συναφείς δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά/ διεθνή συνέδρια/κεφάλαια βιβλίων)
 • 1 μονάδα για κάθε συναφή δημοσίευση σε περιοδικό αναγνωρισμένου κύρους ή τόμο με κριτές και
 • 0,5 μονάδα για κάθε μία από τις λοιπές συναφείς δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις
Μέγιστη μοριοδότηση 40 μόρια)

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 20 μόρια
Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Τεχνικός υπεύθυνος/η για την καθημερινή παρακολούθηση της ομάδας έργου, για τον καθορισμό, ανάλυση και καταγραφή των απαιτήσεων και τεχνικών προδιαγραφών για την υλοποίηση του έργου, και την ανασκόπηση της βιβλιογραφικής έρευνας για αλγορίθμους και μεθοδολογίες μη επεμβατικής διάγνωσης (ΕΕ1), Τεχνικός Υπεύθυνος για την έρευνα, σχεδίαση και ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών και τεχνικών για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας του συνολικού συστήματος, την αξιολόγηση της φυσιολογικής ανθρώπινης δραστηριότητας αξιοποιώντας τα βιοιατρικά σήματα από τις φορέσιμες συσκευές (ΙοΤ βιοαισθητήρες) με χρήση τεχνικών και  αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για την σχεδίαση του συστήματος αναγνώρισης δραστηριότητας (ΕΕ2), τεχνικός υπεύθυνος για την έρευνα, σχεδίαση και βελτίωση των προτεινόμενων μεθοδολογιών και συνολικά του συστήματος καθώς και για την επικύρωση των προτεινόμενων τεχνολογιών και μεθοδολογιών (ΕΕ3), τεχνικός υπεύθυνος που θα αναλάβει να παρακολουθεί το σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση της πιλοτικής λειτουργίας του συστήματος (ΕΕ4)

e-max.it: your social media marketing partner