Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 23604/2020
23-06-2020
08-07-2020
ΜΠΗΤΣΙΚΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
82336

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Αρχιτέκτων Μηχανικός

ON/OFF

Υποψήφιος Διδάκτωρ στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό

ON/OFF

Γνώση Αγγλικής γλώσσας

-Άριστη Γνώση ( Γ2/C2):20 Μονάδες

-Πολύ Καλή Γνώση (Γ1/C1): 10 Μονάδες

-Καλή Γνώση (Β2):5 Μονάδες

-Μέτρια Γνώση (Β1): 0 Μονάδες

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Portfolio

-Μη ικανοποιητικό:0 Μονάδες

-Βασικό: Μονάδες

-Ικανοποιητικό:10 Μονάδες

-Εξαιρετικό: 20 Μονάδες

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση φυσικού αντικειμένου σε ερευνητικά έργα

Κάθε μήνας εμπειρίας Χ μία μονάδα, με μέγιστο τους 6 μήνες (6 μονάδες)

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι ισοβαθμήσαντες θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Αν ο υποψήφιος δεν προσέλθει στη συνέντευξη, τότε απορρίπτεται.

Κάτω από 225 μόρια στη συνέντευξη σημαίνει ότι δεν πληρούνται σε ικανοποιητικό βαθμό σημαντικές δεξιότητες για τη θέση και συνεπάγεται απόρριψη της   υποψηφιότητας.

Αν ο υποψήφιος δεν προσέλθει στη συνέντευξη, τότε απορρίπτεται. Κάτω από 225 μόρια στη συνέντευξη σημαίνει ότι δεν πληρούνται σε ικανοποιητικό βαθμό σημαντικές δεξιότητες για τη θέση και συνεπάγεται απόρριψη της υποψηφιότητας.

1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Επικοινωνιακές ικανότητες

Μη γνώστης: 0 Μονάδες

Εισαγωγικές γνώσεις:50 Μονάδες

Ενδιάμεσο στάδιο: 75 Μονάδες

Ικανός: 100 Μονάδες

2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Οργανωτικές ικανότητες

Μη γνώστης: 0 Μονάδες

Εισαγωγικές γνώσεις: 50 Μονάδες

Ενδιάμεσο στάδιο: 75 Μονάδες

Ικανός:100 Μονάδες

3. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Μη γνώστης: 0 Μονάδες

Εισαγωγικές γνώσεις: 50 Μονάδες

Ενδιάμεσο στάδιο:75 Μονάδες

Ικανός: 100 Μονάδες

Αντικείμενο Σύμβασης 1: Συμμετοχή στο παραδοτέο 4.1.5 Specification of technical requirements for the implementation of the artistic installations on site

Αντικείμενο Σύμβασης 2: Συμμετοχή στο παραδοτέο 5.1.4 Overall connection of installations to the app and mapping database

Αντικείμενο Σύμβασης 3: Συμμετοχή στο παραδοτέο 5.1.5 Overall testing and valorisation

Αντικείμενο Σύμβασης 4: Συμμετοχή στο παραδοτέο 3.1.3 App design and development for the collection and presentation of crowdsourced material to the map

e-max.it: your social media marketing partner