Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 21995/2020
10-06-2020
25-06-2020
ΚΑΨΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
PILGRIMAGE TOURS AND PILGRIMAGES TO GREECE AND ALBANIA [PROSFORA]
82332

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Α. Πτυχίο ΑΕΙ Φιλοσοφικής Σχολής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Β. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

ON/OFF

Γ. Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον B2

ON/OFF

Δ. Πιστοποιημένη γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών

20 Μονάδες για κάθε ξένη γλώσσα

E. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ

ON/OFF

ΣΤ. Δημοσιεύσεις

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε ενέργειες αξιολόγησης

20 Μονάδες για κάθε ενέργεια αξιολόγησης

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά, ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα

20 Μονάδες για κάθε έργο

Γ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 2: Θεματικές ενότητες συνέντευξης: Επίπεδο σπουδών, εμπειρίας και ικανότητας των υποψηφίων. Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του έργου.

Μη Γνώστης: 0 μόρια

Ενδιάμεσο επίπεδο: 10 μόρια

Ικανός: 20 μόρια

Συμμετοχή στις διαδικασίες διαμόρφωσης μεθόδων και εργαλείων αξιολόγησης του έργου και προετοιμασία μελέτης βιωσιμότητάς του (D.5.1.2: Project assessment and sustainability study)

e-max.it: your social media marketing partner