Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 22014/2020
10-06-2020
25-06-2020
ΣΚΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
INNOVATIVE USE OF OLIVE, WINERY AND CHEESE WASTE BY PRODUCTS IN ANIMAL NUTRITION FOR THE PRODUCTION OF FUNCTIONAL FOODS FROM ANIMALS (INNO.TRITION)
60570

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ στη Γεωπονία (Ζωικής Παραγωγής) ή Κτηνιατρικής ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα σχετικά με το αντικείμενο του έργου

ON/OFF

Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διδακτορική διατριβή

30 μόρια

Δημοσιεύσεις σε έγκριτα Διεθνή Περιοδικά με υψηλό Impact Factor

·         1 (μία) δημοσίευση: 5 μόρια

·         2 (δύο) δημοσιεύσεις: 10 μόρια

·         3 ως 5 (τρεις ως πέντε) δημοσιεύσεις: 15 μόρια

·         6 ως 9 (έξι ως εννιά): 20 μόρια

·         10 (δέκα) ή περισσότερες δημοσιεύσεις: 25 μόρια

Πιστοποιημένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή

10 μονάδες

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα πραγματοποιηθεί προσωπική συνέντευξη:

0-30 ΜΟΝΑΔΕΣ

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης: 0-10 Μονάδες

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα:0-10 Μονάδες και

 γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης: 0-10 Μονάδες

Συμμετοχή στην εκπόνηση των παραδοτέων των Π.Ε. 3, 4 (D3.2.1 Product Development, D 3.2.2 Pilot application in animals, D4.2.2 Training Activities).

e-max.it: your social media marketing partner