Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Γενικά Νέα

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα Νέα γενικής φύσεως.

15-07-2019
July 2019   NEWSLETTER   Dear reader, Summer holidays for us are usually interlinked with either August-September proposal deadlines or anticipating results for proposals submitted in spring. At the same, we have recently mobilized our efforts in screening through upcoming calls for 2020. As you may know, the Commissio...

15-07-2019
July 2019   NEWSLETTER   Dear reader, Summer holidays for us are usually interlinked with either August-September proposal deadlines or anticipating results for proposals submitted in spring. At the same, we have recently mobilized our efforts in screening through upcoming calls for 2020. As you may know, the Commissio...

15-07-2019
International Scientific Events 2019, Bulgaria Dear Colleague, We are pleased to invite you to participate in conferences, part of International Scientific Events 2019, to be held in Flora Expo Center, Burgas on the Bulgarian Black Sea Coast (EU). Economy & Business, 18th International Conference (20-24 August) Read more Education, Research & Development, 10th International Conference (23-27 August) Read more Language, Individual & Society, 13th International Conference (26-30 A...

12-07-2019
The pre-application submission deadline for the following Fiscal Year 2019 (FY19) Department of Defense (DoD) Gulf War Illness Research Program (GWIRP) funding opportunities is July 12, 2019 at 5:00p.m. Eastern Time (ET): *         Idea Award *         Research Advancement Award *         Clinical Evaluation Award *         Th...

11-07-2019
Σύμφωνα με το Α.Π.4484/28-06-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης με στοιχεία:   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ENISA-ΤA59-AD-2019-10 Legal-Policy Officer (TA/AD7) 24.07.2019 (16:00 ώρα Ελλάδας)   Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www...

11-07-2019
Σύμφωνα με το A.Π.4288/20-06-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων με στοιχεία:   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ eu-LISA/19/TA/AD5/7.1 Human Resources Officer 05.08.2019 eu-LISA/19/CA/FGIV/6.1 I Information Technology...

11-07-2019
Σύμφωνα με το A.Π.4288/20-06-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων με στοιχεία:   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ eu-LISA/19/TA/AD5/7.1 Human Resources Officer 05.08.2019 eu-LISA/19/CA/FGIV/6.1 I Information Technology...

11-07-2019
Σύμφωνα με το Α.Π.4347/24-06-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης με στοιχεία:   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ENISA-ΤA10-AD-2019-13 Legal Officer (TA/AD8) 22.07.2019 (16:00 ώρα Ελλάδας)   Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www....

11-07-2019
Σύμφωνα με το Α.Π. 3945/07-06-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης με στοιχεία:   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ EUOSHA/AST/19/02 Quality Management Officer 10.07.2019 (τ.ω.Βρυξελλών13:00)   Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο: ht...

11-07-2019
Σύμφωνα με το Α.Π. 4084/13-06-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT) δημοσιεύει την υπό στοιχεία CDT-AD5-2019/02 προκήρυξη για τη θέση του Μεταφραστή Γαλλικής γλώσσας (French Translator). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 10 Ιουλίου 2019. Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.cdt.europa.eu/en/jobs Σημειώνεται ότ...

11-07-2019
Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ΄ αριθμ. 4144/17.06.2019 έγγραφό της ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης (23) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής1 , με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο 2019....

11-07-2019
Σύμφωνα με το Α.Π. 3810/04-06-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT) δημοσιεύει την υπό στοιχεία CDT-AD8-2019/01 προκήρυξη για τη θέση του Προϊσταμένου Λογιστηρίου (Chief Accounting Officer). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 28 Ιουνίου 2019. Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.cdt.europa.eu/en/jobs  Σημει...

11-07-2019
Σύμφωνα με το Α.Π. 4101/13-06-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης με στοιχεία:   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ SRB/AST/2019/001 Case Management Assistant to the Appeal Panel 15-07-2019 (ώρα 12:00 Βρυξελλών).     Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://srb.europa...

05-07-2019
Σας διαβιβάζουμε το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/521/21991/19-06-2019 (ΑΔΑ: 6Χ5Ξ465ΧΘΨ-ΞΛΑ) έγγραφο του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA)» για ενημέρωσή σας και ενημέρωση των υπαλλήλων σας. Για την προβολή του εγγράφου ακολουθήστε το σύνδεσμο: https://diavgeia...

05-07-2019
Σας διαβιβάζουμε το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/521/21991/19-06-2019 (ΑΔΑ: 6Χ5Ξ465ΧΘΨ-ΞΛΑ) έγγραφο του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA)» για ενημέρωσή σας και ενημέρωση των υπαλλήλων σας. Για την προβολή του εγγράφου ακολουθήστε το σύνδεσμο: https://diavgeia...

05-07-2019
Σας διαβιβάζουμε το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΑΑΔ/ Φ.4/518/18984/18-06-2019 (ΑΔΑ: 91Λ5465ΧΘΨ-ΒΘΛ) έγγραφο του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων για απόσπαση στο Συμβούλιο της Ευρώπης» για ενημέρωσή σας και ενημέρωση των υπαλλήλων σας. Για την προβολή του εγγράφου ακολουθήστε το σύνδεσμο: https://diavgeia.gov.gr/d...

05-07-2019
Σας διαβιβάζουμε το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΑΑΔ/ Φ.4/518/18984/18-06-2019 (ΑΔΑ: 91Λ5465ΧΘΨ-ΒΘΛ) έγγραφο του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων για απόσπαση στο Συμβούλιο της Ευρώπης» για ενημέρωσή σας και ενημέρωση των υπαλλήλων σας. Για την προβολή του εγγράφου ακολουθήστε το σύνδεσμο: https://diavgeia.gov.gr/d...

05-07-2019
Σας διαβιβάζουμε το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/519/21849/19-06-2019 (ΑΔΑ: ΨΠΗΗ465ΧΘΨ-Φ02) έγγραφο του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας της Αεροπλοΐας (EASA)» για ενημέρωσή σας και ενημέρωση των υπαλλήλων σας. Για την προβολή του εγγράφου ακολουθήστε το σύνδεσμο: https://di...

05-07-2019
Σας διαβιβάζουμε το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/519/21849/19-06-2019 (ΑΔΑ: ΨΠΗΗ465ΧΘΨ-Φ02) έγγραφο του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας της Αεροπλοΐας (EASA)» για ενημέρωσή σας και ενημέρωση των υπαλλήλων σας. Για την προβολή του εγγράφου ακολουθήστε το σύνδεσμο: https://di...

05-07-2019
Σας διαβιβάζουμε το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/520/21990/19-06-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΑΨ465ΧΘΨ-Δ97) έγγραφο του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών (ENISA)» για ενημέρωσή σας και ενημέρωση των υπαλλήλων σας. Για την προβολή του εγγράφου ακολου...

05-07-2019
Σας διαβιβάζουμε το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/520/21990/19-06-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΑΨ465ΧΘΨ-Δ97) έγγραφο του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών (ENISA)» για ενημέρωσή σας και ενημέρωση των υπαλλήλων σας. Για την προβολή του εγγράφου ακολου...

05-07-2019
Σας διαβιβάζουμε το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/516/21621/18-06-2019 (ΑΔΑ: ΩΛ8Φ465ΧΘΨ-Δ62) έγγραφο του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ» για ενημέρωσή σας και ενημέρωση των υπαλλήλων σας. Για την προβολή του εγγράφου ακολουθήστε το σύνδεσμο: https://diavgeia.gov.g...

05-07-2019
Σας διαβιβάζουμε το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/516/21621/18-06-2019 (ΑΔΑ: ΩΛ8Φ465ΧΘΨ-Δ62) έγγραφο του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ» για ενημέρωσή σας και ενημέρωση των υπαλλήλων σας. Για την προβολή του εγγράφου ακολουθήστε το σύνδεσμο: https://diavgeia.gov.g...

03-07-2019
Dear colleague, We would like to send to you a final reminder of our invitation to participate in the Mediterranean Food Products and Landscapes survey. We would be extremely grateful if you could answer the survey, if possible by the 7th July 2019. The survey can be accessed through the link:  https://survey3.gwdg.de/index.php?r=survey/index&sid=75825&lang=en If you have already answered the survey, please ignore this email. Once again, we understa...

26-06-2019
  e-News 21/06/2019 Health and Food Safety Directorate General   |   Twitter Food         |   Twitter Health         Public Health eHealth: First electronic health records of patients exchanged between EU countries Today, first health records of patients are exchanged in the EU thanks to the cross-border electronic he...

26-06-2019
  e-News 21/06/2019 Health and Food Safety Directorate General   |   Twitter Food         |   Twitter Health         Public Health eHealth: First electronic health records of patients exchanged between EU countries Today, first health records of patients are exchanged in the EU thanks to the cross-border electronic he...

20-06-2019
Την Τρίτη 25 και την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 στο Ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens διοργανώνεται από την εταιρεία Teamworks το 4ο Ετήσιο διήμερο Συνέδριο «Sm@rt Cities - Digit@l Citizens», με βασικό θεματικό άξονα: Go Sm@rt! Στο δρόμο του Μετασχηματισμού και της “Έξυπνης” Βιώσιμης Ανάπτυξης...

20-06-2019
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το με αρ.πρωτ. 3072/11-06-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, αναφορικά με την Έρευνα που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αξιολόγηση των δράσεων για την απασχόληση των νέων μέσω της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Προκειμένου να διαμορφωθούν αξιόπιστα και χρήσιμα αποτελέσματα και για τη χώρα μας, σας καλούμε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά το Ερωτηματολόγιο της Έρευνας, το οποίο έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα...

20-06-2019
Σας διαβιβάζουμε το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/512/18151/31-05-2019 (ΑΔΑ: Ω1ΨΝ465ΧΘΨ-ΟΩ7) έγγραφο του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EESC)»...

20-06-2019
Σας διαβιβάζουμε το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/511/20137/31-05-2019 (ΑΔΑ: ΩΞ9Β465ΧΘΨ-160) έγγραφο του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης  στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA)»...

20-06-2019
Σας διαβιβάζουμε το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/507/19135/28-05-2019 (ΑΔΑ: 91ΦΨ465ΧΘΨ-ΚΚΔ) έγγραφο του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Ανακοίνωση προγράμματος πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA)»...

20-06-2019
Σύμφωνα με το Α.Π.3281/14.05.2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης με στοιχεία:   ERA/AD/2019/003 - Call for applications for a post of Administrator (Project Officer) in the Operational Units-Temporary Agent 2(f) - (AD6)...

20-06-2019
Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ΄ αριθμ. 3602/24.05.2019 έγγραφό της ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης (16) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Ιούνιο και τον Ιούλιο 2019....

20-06-2019
Σας διαβιβάζουμε το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/510/19614/28-05-2019 (ΑΔΑ: 616Γ465ΧΘΨ-Ν08) έγγραφο του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών (ENISA)»...

30-05-2019
Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ΄ αριθμ. 2994/02.05.2019 έγγραφό της ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης (34) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Μάιο και τον Ιούνιο 2019.   Περισσότερα στο Σχετικό Σύνδεσμο ...

30-05-2019
Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών (ENISA) Δείτε περισσότερα στο Σχετικό Σύνδεσμο  ...

30-05-2019
Η με Α.Π. 13046/17.05.2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με θέμα  την επιλογή προσωρινού τακτικού μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.Ι.Δ.Ε.Κ.)...

30-05-2019
Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει.   Δείτε το Σχετικό Σύνδεσμο....

21-05-2019
EuroNanoForum 2019: επιχειρηματικές και ερευνητικές συναντήσεις στον τομέα της νανοτεχνολογίας, των προηγμένων υλικών και της βιομηχανίας Δυνατότητες δικτύωσης και ανάπτυξης ερευνητικών, τεχνολογικών και επιχειρηματικών συνεργασιών θα έχουν ελληνικές επιχειρήσεις και ερευνητικοί οργανισμοί που θα λάβουν μέρος στη διεθνή εκδήλωση τεχνολογικών - επιχειρηματικών συναντήσεων EuroNanoForum 2019 - 1:1 networking portal που θα πραγματοποιηθεί στο Βουκουρέστι (Ρουμανία) στις 14 Ιουνίου 2019 Το EuroN...

21-05-2019
Εκ μέρους της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο https://elke.uniwa.gr/announcements/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ti-sygkrotisi-tis-epitropis-ithikis-kai-deontologias-tis-ereynas-e-i-d-e-toy-panepistimioy-dytikis-attikis/ η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.  ...

09-05-2019
    Events Newsletter 2     INCREDIBLE cross-cutting seminars to create sectorial partnerships and find innovative solutions     Cross-cutting seminars kick off in Albareto,...

07-05-2019
NANOTEXNOLOGY 2019: Διεθνής εκδήλωση επιχειρηματικών και τεχνολογικών συναντήσεων To Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, συντονιστής του Enterprise Europe Network - Hellas, προσκαλεί επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς των Νανοεπιστημών, της Νανοτεχνολογίας και των Οργανικών Ηλεκτρονικών στη διεθνή εκδήλωση επιχειρηματικών και τεχνολογικών συναντήσεων NANOTEXNOLOGY 2019 Matchmaking Event που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουλίου 2019 στη Θεσσαλονίκη. Ο...

07-05-2019
Last chance to register to the 8th edition of the European Aeronautics Days (Aerodays), taking place in Bucharest from 27 to 30 May 2019. The Aerodays conference is the flagship event in aviation research and innovation, which is included in the list of events of the Romanian Presidency of the Council of the European Union.   To register, visit the web site of the conference (http://www.tandemaerodays19-20.eu). I am looking forward to meeting you in Bucharest, Dr. Sebastiano FUM...

07-05-2019
Pre-application Submission deadline is May 15, 2019 5:00 p.m. Eastern Time (ET) for the following FY19 LCRP Mechanisms: Idea Development Award: Investigator-Initiated Translational Research Award Translational Research Partnership Award Submission is a two-step process requiring both pre-application submission and full application submission. All pre-applications must be submitted through the electronic Biomedical Research Application Portal (eBRAP) (https://eBRAP.org/). Full applicat...

07-05-2019
  Βρείτε συνημμένα το Newsletter του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, Τεύχος #378...

07-05-2019
International Scientific Events 2019, Bulgaria Dear Colleagues and Partners, We are pleased to invite you to participate in conferences, part of International Scientific Events 2019, to be held in Flora Expo Center, Burgas on the Bulgarian Black Sea Coast (EU). The conferences are organized by the Bulgarian Academy of Sciences, the Union of Scientists in Bulgaria, the Science and Education Foundation and partners. Agriculture & Food, 7th International Conference (25-29 June) Read more E...

07-05-2019
Dear colleagues, We kindly inform you that the dealine for sending paper for the joint event: 9th Balkan Region Conference on Engineering and Business Education (BRCEBE) and 11th International Conference on Engineering and Business Education (ICEBE), was extended to 10.06.2019. Please see attached the updated call for papers. Conference’s mission is to disseminate recent research findings and development outcomes in engineering and business education as well as capacity building, with a focu...

24-04-2019
Αποστέλλεται η με Α.Π. 11820/12.04.2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με θέμα  την επιλογή προσωρινού τακτικού μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, για ενημέρωση και προώθηση. Με εκτίμηση, Νίκα Ελευθερία Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ....

23-04-2019
  Research Executive Agency 23 April 2019 News-Alert   European Research and Innovation Days - Save the dates – 24, 25 and 26 September Mark your calendars for the European Research and Innovation Days, a gathering of Europe’s most outstanding researchers, scientists, innovators and policy makers. The event will take place on 24, 25 and 26 September 2019 at the KANAL – Centre Pompidou in Bru...