Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Ενημέρωση στο πλαίσιο της πρόσκλησης «1st CALL FOR ORDINARY PROJECT PROPOSALS Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 Co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF)».
22-11-2016

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «1st CALL FOR ORDINARY PROJECT PROPOSALS Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 Co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF)” η οποία έχει αναρτηθεί στη σελίδα του INTERREG- Greece-Italy (http://www.interreg.gr/images/news/GR-IT/250716/1st_call_ordinary_GR-IT_2014_2020.pdf ), απαιτείται η μελέτη του Προγράμματος, η μελέτη του Program and Project Manual (βλ. σύνδεσμο πρόσκλησης στη διεύθυνση http://www.interreg.gr/en/news/bilateral-cooperation-programmes/greece-italy/922-greece-italy-1st-call.html).

Η υποβολή της Πρότασης περιλαμβάνει τα εξής:

A. Σύστημα Ηλεκτρονικής υποβολής Προτάσεων.

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ). Αναλυτική περιγραφή του συστήματος, των διαδικασιών εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, καθώς επίσης και της διαδικασίας υποβολής των προτάσεων, είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη διεύθυνση:

(http://www.interreg.gr/en/news/bilateral-cooperation-programmes/greece-italy/932-greece-italy-%CF%84he-system-for-the-electronic-submission-of-proposals-is-now-open.html )

Επισημαίνεται ότι στην ηλεκτρονική υποβολή θα πρέπει να συμπεριληφθεί και το Project Detailed Description, το οποίο θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα υποβολής της πρότασης ως ένα ξεχωριστό αρχείο excel (βλ. συνημμένο αρχείο με όνομα «Project_Detailed_Description_GRIT.xlsm», στο οποίο θα πρέπει να ενεργοποιηθούν οι μακρο-εντολές).

Επιπροσθέτως, σημειώνουμε ότι μόνο ο Επικεφαλής Εταίρος κάθε πρότασης θα πρέπει να υλοποιήσει τη διαδικασία απόκτησης δικαιώματος πρόσβασης στην πλατφόρμα υποβολής προτάσεων, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που είναι διαθέσιμος στην ακόλουθη διεύθυνση (http://www.interreg.gr/images/news-en/GR-IT/260816/news260816a1.pdf ).

Τέλος, για τις προτάσεις που θα υποβληθούν με Επικεφαλής Εταίρο το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σημειώνεται ότι στην αίτηση δημιουργίας νέου κωδικού χρήστη θα πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία του Επιστημονικώς Υπευθύνου του έργου, ενώ τα στοιχεία του φορέα είναι τα ακόλουθα:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΦΟΡΕΑ 1020171

 

Τέλος, στα δικαιώματα πρόσβασης επιλέγονται τα ακόλουθα:

-          Μόνο Ανάγνωση

-          Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης (ΤΔΠ)

Αφού υποβληθεί ηλεκτρονικά η αίτηση δημιουργίας νέου κωδικού χρήστη, προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός είναι υποχρεωτική η εκτύπωσή της και η υπογραφή από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, και στη συνέχεια η αποστολή της στην αρμόδια διαχειριστική αρχή.

B. Προετοιμασία των ακόλουθων εντύπων και εγγράφων:

1. PartnershipDeclaration.

Το έντυπο αυτό περιλαμβάνει την συμφωνία μεταξύ των εταίρων για την υποβολή της πρότασης. Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είναι τα ακόλουθα:

 • Name of the legal representative of the Lead Beneficiary ήthe Project Beneficiary, αναλόγωςτουρόλουτουΠανεπιστημίουΙωαννίνων:

Prof. Triantafyllos Almpanis

 • Position: Vice Rector
 • Date: Η ημερομηνία υπογραφής από το Νόμιμο Εκπρόσωπο
 • Signature: Υπογραφή
 • Official stamp of the Lead Beneficiary: ΣφραγίδατηςΕπιτροπήςΕρευνώντουΠανεπιστημίουΙωαννίνων.

Το έντυπο αυτό πρέπει εγκαίρως να υπογραφεί και σφραγισθεί από όλους τους εταίρους της πρότασης, προκειμένου τελικά να ψηφιοποιηθεί και να τοποθετηθεί στο φάκελο της.

Επισημαίνεται τέλος ότι σύμφωνα με την σχετική Πρόσκληση, η αρμόδια διαχειριστική αρχή θα κάνει αποδεκτά «Partnership Declarations» όπου κάθε δικαιούχος υπογράφει σε ξεχωριστή σελίδα.

2. Co-Financing Statement.

Το έντυπο αυτό αποτελεί τη βεβαίωση συγχρηματοδότησης και μη-διπλής χρηματοδότησης της πρότασης. Το έντυπο συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από κάθε εταίρο ξεχωριστά.

3. Declaration of not generating revenues

Το έντυπο αυτό αποτελεί τη βεβαίωση περί μη παραγωγής εσόδων της πρότασης. Το έντυπο συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από τον Επικεφαλής Εταίρο.

Σε περίπτωση που δημιουργούνται έσοδα, πρέπει να συνυποβληθεί ανάλυση κόστους-οφέλους, σύμφωνα με τον σχετικό οδηγό (“Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects - Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020” που είναι διαθέσιμος στον σύνδεσμο http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf).

4. Declaration for the non distribution of profits

Το έντυπο αυτό αποτελεί τη βεβαίωση περί μη διανομής κερδών. Το έντυπο συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται μόνο από τους εταίρους που εμπίπτουν στην κατηγορία δικαιούχων του άρθρου article 6.c της πρόσκλησης (ιδιωτικές επιχειρήσεις).

5. Justification of Budget Cost.

Το έντυπο αυτό αποτελεί την αναλυτική τεκμηρίωση του προϋπολογισμού δαπανών του έργου. Το έντυπο συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από τον Επικεφαλής Εταίρο.

6. Project Readiness Sheet.

Το έντυπο αυτό αποτελεί το φύλλο ωρίμανσης του έργου, ανά πακέτο εργασίας / δράση / παραδοτέο. Το έντυπο συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από τον Επικεφαλής Εταίρο με τα στοιχεία από όλους του Εταίρους.

Συνήθως για τα έργα (με εξαίρεση την κατηγορία των υποδομών και των αντίστοιχων μελετών) δεν απαιτούνται ιδιαίτερες προπαρασκευαστικές ενέργειες για την έναρξή τους. Ωστόσο, για τα πακέτα εργασίας που περιλαμβάνουν προμήθειες εξοπλισμού ή υπηρεσιών, προτείνεται να περιγραφούν σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, ενώ -αν είναι εφικτό- μπορούν να συνυποβληθούν τυχόν τεύχη τεχνικών προδιαγραφών.

Επιπροσθέτως, για τις περιπτώσεις της απασχόλησης προσωπικού, θα μπορούσαν να συνυποβληθούν τα σχέδια των σχετικών προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

7. State Aid Declaration.

Το έντυπο «State aid declaration» συμπληρώνεται, σφραγίζεται και υπογράφεται από κάθε εταίρο ξεχωριστά.

8. ΑπόφασηΑρμοδίουΟργάνου.

Απόφαση του αρμοδίου οργάνου από κάθε εταίρο ξεχωριστά, με την έγκριση υποβολής της συγκεκριμένης πρότασης, σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες ή/και το καταστατικό λειτουργίας κάθε εταίρου ή την εθνική νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή μπορεί να υποβληθεί πριν την έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Monitoring Committee) του Προγράμματος. Για τους Ιταλούς εταίρους ισχύει το Ιταλικό νομικό πλαίσιο.

Τέλος, προκειμένου να ληφθεί η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απαιτείται η υποβολή σχετικής Αίτησης Έγκρισης Πρότασης, σύμφωνα το υπόδειγμα (όνομα αρχείου «99_Αίτηση_Έγκρισης_ΕΕ_GRIT.docx»), με το οποίο θα συνυποβάλλονται τα αναγκαία στοιχεία που αναφέρονται στο υπόδειγμα καθώς και το έντυπο «Δ.0-Συνοδευτικό Πρότασης».

Επισημαίνεται τέλος ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα πρόσκληση, κάθε υποψήφιος δικαιούχος μπορεί να συμμετέχει ως Επικεφαλής Εταίρος με όχι περισσότερες από μία (1) προτάσεις ανά Ειδικό Στόχο. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει ζητήσει την τροποποίηση της σχετικής πρόβλεψης της Πρόσκλησης, έτσι ώστε να επιτρέπεται η υποβολή έως 1 πρότασης ανά Ειδικό Στόχο ανά Τμήμα, και αναμένεται η απάντηση της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής.

Στην περίπτωση λοιπόν υποβολής πρότασης κατά την οποία κάποιο Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα είναι επικεφαλής εταίρος, στην Αίτηση θα πρέπει να συνυποβάλλεται σχετική απόφαση του αντίστοιχου Τμήματος για την έγκριση Υποβολής της Πρότασης στον συγκεκριμένο Ειδικό Στόχο.

      9. Λοιπά Έγγραφα.

Στα Λοιπά Έγγραφα που απαιτούνται να συνυποβληθούν εκ μέρους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:

-       Το ΦΕΚ Ίδρυσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

-       ΚΥΑ ΚΑ 679/96, όπως έχει κυρωθεί με νόμο και ισχύει, για τη λειτουργία της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

-       Το ΦΕΚ Ίδρυσης του σχετικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Επίσης, επισημαίνεται ότι στην συμπλήρωση του προϋπολογισμού, ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Αναφορικά με τις δαπάνες προσωπικού, επιλέγεται ως μέθοδος το πραγματικό κόστος (RealStaffCostbasisCalculation).
 • Στην κατηγορία δαπανών Staff συμπεριλαμβάνονται και οι ερευνητές που θα προσληφθούν κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 • Στην κατηγορία δαπανών «OfficeandAdministrationCosts» θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος FlatRateCalculationMethod.Επίσης:
  • Το ποσό θα υπολογιστεί ως ποσοστό 15% επί των δαπανών προσωπικού (staff).
  • Το κόστος της κατηγορίας δαπανών «OfficeandadministrationCosts» δεν θα ξεπερνά ως ποσοστό το 4% του συνολικού προϋπολογισμού του δικαιούχου, ανεξαρτήτως της μεθόδου υπολογισμού (Realcostή FlatRate) που θα χρησιμοποιηθεί.
  • Το Πακέτο Εργασίας WP2: InformationandPublicityδεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, χωρίς κανένα περιορισμό σε επίπεδο εταίρου.

Η Επιτροπή Ερευνών στο πλαίσιο της παραπάνω πρόσκλησης, έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της (http://www.rc.uoi.gr/ ) προσυμπληρωμένα υποδείγματα όλων των παραπάνω εντύπων.

Η υποβολή της παραπάνω αναφερόμενης Αίτησης Έγκρισης Πρότασης (και των συνημμένων αυτής) μπορεί να γίνει στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας της Επιτροπής Ερευνών έως τις 23/11/2016, προκειμένου στη συνέχεια να συνεδριάσει η Επιτροπή Ερευνών για τη λήψη της Απόφασης για την έγκριση υποβολής των Προτάσεων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση.

Συνημμένα: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
 1. Project Detailed Description
 2. Partnership Declaration
 3. Co-Financing Statement
 4. Declaration of not generating revenues
 5. Declaration for the non distribution of profits
 6. Justification of Budget Cost και Programme and Project Manual
 7. Project Readiness Sheet
 8. State Aid Declaration
 9. Αίτηση Έγκρισης Πρότασης
 10. Δ.0-Συνοδευτικό Πρότασης
 11. Λοιπά Έγγραφα (ΦΕΚ Ίδρυσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΚΥΑ ΚΑ 679/96, και το ΦΕΚ Ίδρυσης του σχετικού Τμήματος)

Καθ. Αλμπάνης Τριαντάφυλλος

Αναπληρωτής Πρύτανη

e-max.it: your social media marketing partner