Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
«2ND CALL FOR PROJECT PROPOSALS INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE–ALBANIA 2014-2020”
31-08-2016

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της πρόσκλησης «2ND CALL FOR PROJECT PROPOSALS INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE–ALBANIA 2014-2020” η οποία έχει αναρτηθεί στη σελίδα του INTERREG-IPA CBC Greece-Albania (βλσύνδεσμοhttp://www.greece-albania.eu/index.php/new_programming/news/144-the-2nd-call-for-proposals-is-now-open.html), απαιτείταιημελέτητουΠρογράμματος (βλσύνδεσμο http://www.greece-albania.eu/images/news/151015/NEWS_14102015A2.pdf ), ημελέτητου Program and Project Manual (βλσύνδεσμο http://www.greece-albania.eu/images/news/16052016/NEWS_16052016A4.pdfκαι η προετοιμασία των ακόλουθων εντύπων και εγγράφων:

1. Application Form.

Το έντυπο αυτό περιλαμβάνει στοιχεία των φορέων της πρότασης, την περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πρότασης, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, καθώς και τους σχετικούς δείκτες. Το έντυπο αυτό πρέπει να συμπληρωθεί λαμβάνοντας υπόψη την Πρόσκληση και τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων.

Στο συνημμένο αρχείο με όνομα «99_PB_UOIRC.xlsx» υπάρχουν προσυμπληρωμένα τα στοιχεία που απαιτούνται να συμπληρωθούν στο φύλλο «Partnership» του Application Form (Πίνακας Partnership του Application form).

Τέλος, επισημαίνεται ότι το ApplicationForm θα πρέπει να έχει υπογραφή και σφραγίδα στο SectionAProjectIdentificationαπό τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Επικεφαλής Εταίρου.

2. Partnership Declaration.

Το έντυπο αυτό περιλαμβάνει την συμφωνία μεταξύ των εταίρων για την υποβολή της πρότασης. Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είναι τα ακόλουθα:

 • Name of the legal representative of the Lead Beneficiary ήthe Project Beneficiaryαναλόγως του ρόλου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:

Prof. Triantafyllos Almpanis

 • Position: Vice Rector
 • Date: Η ημερομηνία υπογραφής από το Νόμιμο Εκπρόσωπο
 • Signature: Υπογραφή
 • Official stamp of the Lead Beneficiary: Σφραγίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Το έντυπο αυτό πρέπει εγκαίρως να υπογραφεί και σφραγισθεί από όλους τους εταίρους της πρότασης, προκειμένου τελικά να ψηφιοποιηθεί και να τοποθετηθεί στο φάκελο της πρότασης σε έντυπη  μορφή και στα CD της πρότασης σε ψηφιακή μορφή.

3. Co-Financing Statement.

Το έντυπο αυτό αποτελεί τη βεβαίωση συγχρηματοδότησης και μη-διπλής χρηματοδότησης της πρότασης. Το έντυπο συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από κάθε εταίρο ξεχωριστά.

4. Declaration of not generating revenues

Το έντυπο αυτό αποτελεί τη βεβαίωση περί μη παραγωγής εσόδων της πρότασης. Το έντυπο συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από τον Επικεφαλής Εταίρο.

Σε περίπτωση που δημιουργούνται έσοδα, πρέπει να συνυποβληθεί ανάλυση κόστους-οφέλους, σύμφωνα με τον σχετικό οδηγό (“Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects - Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020” που είναι διαθέσιμος στον σύνδεσμο http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf).

5. Declaration for the non distribution of profits

Το έντυπο αυτό αποτελεί τη βεβαίωση περί μη διανομής κερδών. Το έντυπο συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται μόνο από τους εταίρους που εμπίπτουν στην κατηγορία δικαιούχων του άρθρου article 7.cτης πρόσκλησης (ιδιωτικές επιχειρήσεις).

6. Specification of Budget Cost.

Το έντυπο αυτό αποτελεί την αναλυτική τεκμηρίωση του προϋπολογισμού δαπανών του έργου, και πρέπει να είναι σε άμεση συνάφεια με το ApplicationForm. Το έντυπο συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από τον Επικεφαλής Εταίρο.

Η συμπλήρωση του εντύπου αυτού θα γίνει αφού προηγουμένως μελετηθεί αναλυτικά το έντυπο «SpecificationofBudgetCostManual» (βλ. συνημμένο με όνομα αρχείου «06a_Manual_SoBC.docx»).

7. Maturity Sheet.

Το έντυπο αυτό αποτελεί το φύλλο ωρίμανσης. Το έντυπο συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από κάθε εταίρο της πρότασης ξεχωριστά.

Συνήθως τα έργα αυτής της κατηγορίας δεν απαιτούνται ιδιαίτερες προπαρασκευαστικές ενέργειες για την έναρξή τους. Ωστόσο, για τα πακέτα εργασίας που περιλαμβάνουν προμήθειες εξοπλισμού ή υπηρεσιών, προτείνεται να περιγραφούν σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

8. Απόφαση Αρμοδίου Οργάνου.

Απόφαση του αρμοδίου οργάνου από κάθε εταίρο ξεχωριστά, με την έγκριση υποβολής της συγκεκριμένης πρότασης, σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες ή/και το καταστατικό λειτουργίας κάθε εταίρου ή την εθνική νομοθεσία.

Η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων απαιτεί την υποβολή σχετικής Αίτησης Έγκρισης Πρότασης, σύμφωνα το υπόδειγμα (όνομα αρχείου «99_Αίτηση_Έγκρισης_ΕΕ.docx»), με το οποίο θα συνυποβάλλονται τα αναγκαία στοιχεία που αναφέρονται στο υπόδειγμα καθώς και το έντυπο «Δ.0-Συνοδευτικό Πρότασης».

Επισημαίνεται τέλος ότι υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των προτάσεων που μπορεί να υποβληθούν με επικεφαλής εταίρο ένα συγκεκριμένο Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Υπάρχει ο περιορισμός των έως δύο (2) προτάσεων με επικεφαλής εταίρο κάποιο Τμήμα). Στην περίπτωση λοιπόν υποβολής πρότασης κατά την οποία κάποιο Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα είναι επικεφαλής εταίρος, στην Αίτηση πρέπει να συνυποβάλλεται σχετική απόφαση του αντίστοιχου Τμήματος για την έγκριση Υποβολής της Πρότασης.

9. Λοιπά Έγγραφα.

Στα Λοιπά Έγγραφα που απαιτούνται να συνυποβληθούν εκ μέρους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:

-       Το ΦΕΚ Ίδρυσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

-       ΚΥΑ ΚΑ 679/96, όπως έχει κυρωθεί με νόμο και ισχύει, για τη λειτουργία της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

-       Το ΦΕΚ Ίδρυσης του σχετικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Επίσης, επισημαίνεται ότι για τις έμμεσες δαπάνες (overheads) ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Στο πεδίο «Office and Administration Calculation Method» τουφύλλου «Partnership» του Application Form θα συμπληρωθεί η τιμή «Flat Rate».
 • Το ποσό των έμμεσων δαπανών θα υπολογιστεί ως ποσοστό 15% επί των δαπανών προσωπικού (staff).
 • Το κόστος της κατηγορίας δαπανών «andadministrationexpenditure» για κάθε δικαιούχο εταίρο δεν θα ξεπερνά ως ποσοστό το 4% του συνολικού προϋπολογισμού του δικαιούχου, ανεξαρτήτως της μεθόδου υπολογισμού (Realcostή FlatRate) που θα χρησιμοποιηθεί.
 • Σύμφωνα με τις οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής (βλ. απάντηση στη ερώτηση 28 του 3ου Σετ Ερωτήσεων, http://www.greece-albania.eu/images/news/17052016/NEWS_17052016A3.pdf ), στην περίπτωση που επιλεγεί ως μέθοδος υπολογισμού το «FlatRate», τότε δημιουργείται νέα γραμμή (γραμμή 33 στο πρότυπο) ανά εταίρο. Συμπληρώνεται «FlatRate» στις στήλες Α και Ε. Συμπληρώνονται οι στήλες B,και σύμφωνα με τις οδηγίες. Στη στήλη F (NumberUnits) συμπληρώνεται ο αριθμός 1 και στη στήλη Η (Unit rate) αναγράφεται το συνολικό ποσό των έμμεσων δαπανών. Στη στήλη Κ γίνεται ανάλυση του τύπου δαπανών που περιλαμβάνει αυτή η κατηγορία (γραμμή) δαπανών και στη στήλη γίνεται η δικαιολόγηση των δαπανών.

Η Επιτροπή Ερευνών στο πλαίσιο της παραπάνω πρόσκλησης, έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της (http://www.rc.uoi.gr/ ) προσυμπληρωμένα υποδείγματα όλων των εντύπων.

Η υποβολή της παραπάνω αναφερόμενης Αίτησης Έγκρισης Πρότασης (και των συνημμένων αυτής) μπορεί να γίνει στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας της Επιτροπής Ερευνών έως τις 31/8/2016, προκειμένου στη συνέχεια να συνεδριάσει η Επιτροπή Ερευνών για τη λήψη της Απόφασης για την έγκριση υποβολής των Προτάσεων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση.

Συνημμένα: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
 1. Application Form και Πίνακας Partnership του Application form
 2. Partnership Declaration
 3. Co-Financing Statement
 4. Declaration of not generating revenues
 5. Declaration for the non distribution of profits
 6. Specification of Budget Cost και Specification of Budget Cost Manual
 7. Maturity Sheet
 8. Αίτηση Έγκρισης Πρότασης
 9. Λοιπά Έγγραφα (ΦΕΚ Ίδρυσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΚΥΑ ΚΑ 679/96, και το ΦΕΚ Ίδρυσης του σχετικού Τμήματος

Καθ. Αλμπάνης Τριαντάφυλλος

Αναπληρωτής Πρύτανη

e-max.it: your social media marketing partner