Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 44574/26-11-2020) για την προμήθεια «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ», συνολικής αξίας 3.626,72€ με ΦΠΑ.
26-11-2020
09-12-2020 14:00
Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Ιωάννης Τσιρογιάννης, τηλ 2681050249
«IR2MA - ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΆΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ «60460»
44574/26-11-2020

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 44574/26-11-2020) με την διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ», με εκτιμώμενη καθαρή αξία 2.924,77€, συνολική αξία 3.626,72€ με ΦΠΑ.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «IR2MA - ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΆΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ», με κωδικό επιτροπής ερευνών «60460» και κωδικό MIS «5003280»

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A "ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020" (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκη Ένωση (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) και κατά 15% από το Ελληνικό Δημόσιο (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) (ΑΡΙΘΜ. ΕΝΑΡΙΘ. ΕΡΓΟΥ 2018ΕΠ31860002).

Το τεύχος της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (http://eprocurement.gov.gr).

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): http://www.rc.uoi.gr.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» σύμφωνα με την Αναλυτική Περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης.

Η εν λόγω προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79400000-8

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 2.924,77€

ΦΠΑ 24%: 701,95€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 3.626,72€

 

Προσφορές υποβάλλονται, απαραίτητα για το σύνολο των υπηρεσιών με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η Κατηγορία Δαπάνης του Έργου που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «61-03 - External Expertise and Services (ΛΟΙΠΑ)».

Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφορών:

09-12-2020 και ώρα 02:00 μ.μ.

 

Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας Διαγωνισμού:

10-12-2020 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, (γραφείο 9 - 1ος όροφος), που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη, στο Β’ κτίριο Φοιτητικών Κατοικιών, ΤΚ: 45110, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

 

Ισχύς προσφορών: Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη ισχύος της προσφοράς, μπορεί να ζητά εγγράφως από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος των προσφορών του σύμφωνα με το αρ. 97 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Χρονική διάρκεια σύμβασης: ένας (1) μήνας από την υπογραφή της, σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την λήξη του φυσικού αντικειμένου του έργου.

 

Τόπος παράδοσης: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Γεωπονίας, Κωστακιοί Άρτας.

Εγγυήσεις: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ.

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα 2651007982 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://www.rc.uoi.gr.

 

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ιωάννη Τσιρογιάννη, στο τηλέφωνο 2681050249.

 

Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία: Διαγωνιζόμενοι που θα συμμετέχουν στις διαδικασίες του διαγωνισμού με αντιπρόσωπό τους, θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους και παραστατικό εκπροσώπησης.

Ο

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών &

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner