Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 27178/21-07-2020) για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», συνολικής αξίας 24.780,00€ με ΦΠΑ.
21-07-2020
31-08-2020 14:00
Καθηγητής κ. Στύλιος Χρυσόστομος, τηλ 2681050330
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΑΧΘΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ «60890»
27178/21-07-2020

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 27178/21-07-2020) με την διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», με εκτιμώμενη καθαρή αξία 19.983,87€, συνολική αξία 24.780,00€ με ΦΠΑ.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης, πρόληψης, διαχείρισης και έγκαιρης ενημέρωσης για τον κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων στην ευρύτερη περιοχή Αράχθου» με κωδικό Επιτροπής Ερευνών «60890» και κωδικό MIS «5004461», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και την Ελλάδα (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).

Το τεύχος της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (http://eprocurement.gov.gr).

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): http://www.rc.uoi.gr.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», σύμφωνα με την Αναλυτική Περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης.

Η εν λόγω προμήθεια εντάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 31000000-6, 38127000-1


 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 19.983,87€

ΦΠΑ 24%: 4.796,13€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ: 24.780,00€

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα παρακάτω είδη:

ΕΙΔΟΣ 1: Σύστημα υπολογισμού παροχής νερού, αποτελούμενο από υποσύστημα αισθητήρα τεχνολογίας radar , με ενσωματωμένο υποσύστημα μεταγωγής δεδομένων LoRaWAN και υποσύστημα παροχής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκού στοιχείου για τον υπολογισμό της παροχής νερού και από υποσύστημα LoRaWAN Gateways

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 11.023,87€

ΦΠΑ 24%: 2.645,73€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ: 13.669,60€

(CPV): 31000000-6

ΕΙΔΟΣ 2: Αυτόματους τηλεμετρικούς μετεωρολογικούς σταθμούς με ενσωματωμένο υποσύστημα μεταγωγής δεδομένων LoRaWAN και υποσύστημα παροχής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκού στοιχείου για τον υπολογισμό της παροχής νερού και από υποσύστημα LoRaWAN Gateways .

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 8.960,00€

ΦΠΑ 24%: 2.150,40€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ: 11.110,40€

(CPV): 38127000-1

Προσφορές υποβάλλονται απαραίτητα για το σύνολο των ειδών με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Στις οικονομικές προσφορές που θα υποβληθούν θα πρέπει, εκτός του συνολικού ποσού να αναφέρουν και ξεχωριστό ποσό για κάθε είδος το οποίο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τον προϋπολογισμό του κάθε είδους.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η Κατηγορία Δαπάνης του Έργου που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «14-09» (Λοιπός εξοπλισμός).

Χώρος παράδοσης – εγκατάστασης ορίζεται το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Κωστακιοί Άρτας (σε σημεία του ποταμού Αράχθου όπως ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές).

 

Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφορών:

31-08-2020 και ώρα 02:00 μ.μ.

 

Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας Διαγωνισμού:

01-09-2020 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, (γραφείο 9 - 1ος όροφος), που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη, στο Β’ κτίριο Φοιτητικών Κατοικιών, ΤΚ: 45110, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

Ισχύς προσφορών: Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη ισχύος της προσφοράς, μπορεί να ζητά εγγράφως από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος των προσφορών του σύμφωνα με το αρ. 97 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Χρονική διάρκεια σύμβασης: τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τη λήξη του φυσικού αντικειμένου του έργου.

Τόπος παράδοσης υπό προμήθεια ειδών: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Κωστακιοί Άρτας (σε σημεία του ποταμού Αράχθου όπως ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές).

Εγγυήσεις:

  • Εγγύηση καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ.
  • Εγγύηση καλής λειτουργίας 3% της συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα 2651007982 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://www.rc.uoi.gr.

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, Καθηγητή κ. Στύλιο Χρυσόστομο, τηλέφωνο: 2681050330.

Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία: Διαγωνιζόμενοι που θα συμμετέχουν στις διαδικασίες του διαγωνισμού με αντιπρόσωπό τους, θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους και παραστατικό εκπροσώπησης.

Ο

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών &

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner