Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 7912/19-02-2020) για την προμήθεια «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ» συνολικής αξίας 30.000,00€ με ΦΠΑ.
19-02-2020
03-03-2020 14:00
Σωτήριος Κοντογιάννης, τηλ 2651008252
«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ «82682»
7912/19-02-2020

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 7912/19-02-2020) με την διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16 και κριτήριο ανάθεσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την προμήθεια «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ», με εκτιμώμενη καθαρή αξία 24.193,55€, συνολική αξία 30.000,00€ με ΦΠΑ.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «Σύστημα απόκρισης συμβάντων και ασφάλειας για τη Μελισσοκομία», με κωδικό Επιτροπής Ερευνών «82682», το οποίο χρηματοδοτείται από ιδιωτικά κεφάλαια μέσω του Επ. Πάρκου Πατρών ‘3318Β – Incident Response Beekeeping Safety system, IRBS – PSP Proof of Concept Grant Agreement.

Το τεύχος της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (http://eprocurement.gov.gr).

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): http://www.rc.uoi.gr.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ» σύμφωνα με την Αναλυτική Περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης.

Η εν λόγω Προμήθεια κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 72212100-0, 79310000-0.

 

ΟΜΑΔΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 7.935,48€

ΦΠΑ 24%: 1.904,52€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 9.840,00€

CPV: 72212100-0

 

Προϋπολογισμός (€) μη συμπ. ΦΠΑ 24%

Προϋπολογισμός (€) συμπ. ΦΠΑ 24%

[Παραδοτέο WP3 –  Reporting period 2] Σχεδίαση και υλοποίηση του IRBS Πληροφοριακού Συστήματος, Διαχειριστής Δεδομένων της Β.Δ., Διεπαφή αποθήκευσης στη Β.Δ. Δεδομένων των ειδοποιήσεων-περιοδικών μετρήσεων του IRBS, Υπηρεσία λήψης από τη μελισσοκομική συστοιχία ασύγχρονων ειδοποιήσεων. Υπηρεσία λήψης από τη μελισσοκομική συστοιχία περιοδικών μετρήσεων Παραδοτέο Λογισμικό και Software Design Document της Β.Δ. και των υπηρεσιών του Πληροφοριακού Συστήματος (Document #WP3.1).

6.322,58

7.840,00

[Παραδοτέο WP3 – Reporting period 2] Λειτουργικές δοκιμές του IRBS Πληροφοριακού Συστήματος (Δοκιμές λήψης ειδοποιήσεων και μετρήσεων από τη μελισσοκομική συστοιχία) Παραδοτέο Software Testing Document (Document #WP3.2) και συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής του Πληροφοριακού Συστήματος (Document #WP3.3).

1.612,90

2000,00

 

ΟΜΑΔΑ 2: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 7.935,48€

ΦΠΑ 24%: 1.904,52€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 9.840,00€

CPV: 72212100-0

 

Προϋπολογισμός (€) μη συμπ. ΦΠΑ 24%

Προϋπολογισμός (€) συμπ. ΦΠΑ 24%

[Παραδοτέο WP4 – Final Report] Yλοποίηση της Android ή iOS εφαρμογής του κινητού τηλεφώνου-διεπαφές ταυτοποίησης χρήστη, Υπηρεσία λήψης περιοδικών μετρήσεων στην εφαρμογή του κινητού, Υπηρεσία λήψης ειδοποιήσεων στην εφαρμογή του κινητού τηλεφώνου Παραδοτέο Λογισμικό και Software Design Document της εφαρμογής του κινητού τηλεφώνου (Document #WP4.1).

6.322,58

7.840,00

[Παραδοτέο WP4 – Final Report] Λειτουργικές δοκιμές της εφαρμογής του κινητού τηλεφώνου (Δοκιμές λήψης ειδοποιήσεων και μετρήσεων από το IRBS Πληροφοριακό Σύστημα) και συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης Παραδοτέο Software Testing Document (Document #WP4.2) και συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής του κινητού τηλεφώνου (Document #WP4.3).

1.612,90

2.000,00

ΟΜΑΔΑ 3: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: 8.322,58€

ΦΠΑ 24%: 1.997,42 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 10.320,00€

CPV: 79310000-0

 

Προϋπολογισμός (€) μη συμπ. ΦΠΑ 24%

Προϋπολογισμός (€) συμπ. ΦΠΑ 24%

[Παραδοτέο WP1 – Assesment Report] Κανονικοποίηση των χαρακτηριστικών και λειτουργιών του τελικού προϊόντος, Διασφάλιση ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος.  Use cases. Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών του τελικού προϊόντος. Παραδοτέο Assessment report με τα παραπάνω (document #WP1.1).

2.500,00

3.100,00

[Παραδοτέο WP5 – Final Report] Σχεδίαση και υλοποίηση των καθολικών δοκιμών του συστήματος, καταγραφή και κωδικοποίηση των αποτελεσμάτων των δοκιμών. Σύνταξη τελικού κειμένου δοκιμών του συστήματος. Παραδοτέο Λειτουργικές μετρήσεις των υπηρεσιών από την πλευρά του τελικού χρήστη - μελισσοκόμου και συνολικής χρήσης - προώθησης του συστήματος στον τελικό χρήστη (Document #WP5.1) .

3.322,58

4.120,00

[Παραδοτέο WP6 – Final Report] Αναλυτικό Business Plan (Επιχειρηματικό σχέδιο 5ετίας) που να περιλαμβάνει συνοπτική BMC, SWOT analysis και μελέτη βιωσιμότητας (έρευνα αγοράς) που να περιλαμβάνει διαδικασίες προώθησης του προϊόντος τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό (Document #WP6.1)

2.500,00

3.100,00

Ο κάθε οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει προσφορά σε μία μόνο ομάδα ενδιαφέροντος (1 ή 2 ή 3). Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά του θα θεωρείται απορριπτέα.

Η Οικονομική Προσφορά (για την ομάδα που θα καταθέσει προσφορά) θα γίνει ανά παραδοτέο. Η οικονομική προσφορά για κάθε παραδοτέο θα πρέπει να είναι μικρότερη του προϋπολογισμού του κάθε παραδοτέου και θα πρέπει να υποβληθεί για το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών της Ομάδας.

Δεν είναι αποδεκτή προσφορά για τμήμα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητα - τιμής.

Η Κατηγορία Δαπάνης του Έργου που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «61-00-00099 Αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες».

 

Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφορών:

03-03-2020 και ώρα 02:00 μ.μ.

 

Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας Διαγωνισμού:

04-03-2020 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, (γραφείο 9 - 1ος όροφος), που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη, στο Β’ κτίριο Φοιτητικών Κατοικιών, ΤΚ: 45110, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

 

Ισχύς προσφορών: Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη ισχύος της προσφοράς, μπορεί να ζητά εγγράφως από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος των προσφορών του σύμφωνα με το αρ. 97 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Χρονική διάρκεια σύμβασης: τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Τόπος παράδοσης: Γραφείο 207Β – Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Εγγυήσεις: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας της προμήθειας.

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα 2651007982 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://www.rc.uoi.gr.

 

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, Σωτήριο Κοντογιάννη του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο τηλέφωνο 2651008252.

 

Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία: Διαγωνιζόμενοι που θα συμμετέχουν στις διαδικασίες του διαγωνισμού με αντιπρόσωπό τους, θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους και παραστατικό εκπροσώπησης.

Ο

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών &

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner