Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 44090/26-11-2019) για την προμήθεια «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» συνολικής αξίας 54.900,00€ με ΦΠΑ.
26-11-2019
09-12-2019 14:00
Καθηγητής κ. Χρυσόστομος Στύλιος, τηλ 2681050330
«Περιβαλλοντική Προστασία σε Περιοχές Λιμανιών Αξιοποιώντας Καινοτόμα Εργαλεία Εκπαίδευσης και Νομοθεσίας (ECOPORTIL) - Environmental Protection of Areas Surrounding Ports using Innovative Learning Tools of Legislation (ECOPORTIL)»
44090/26-11-2019

ΣΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΕΒΕΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 44090/26-11-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 44090/26-11-2019) με την διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», με εκτιμώμενη καθαρή αξία 44.274,19€, συνολική αξία 54.900,00€ με ΦΠΑ.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «Περιβαλλοντική Προστασία σε Περιοχές Λιμανιών Αξιοποιώντας Καινοτόμα Εργαλεία Εκπαίδευσης και Νομοθεσίας (ECOPORTIL) - Environmental Protection of Areas Surrounding Ports using Innovative Learning Tools of Legislation (ECOPORTIL)», με κωδικό Επιτροπής Ερευνών «60750» και κωδικό MIS «5015223», στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας INTERREG BALKAN – MEDITERRANEAN 2014-2020.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (85%) και από Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (15%) (ΑΡΙΘΜ. ΕΝΑΡΙΘ. ΕΡΓΟΥ 2017ΕΠ61860000).

Το τεύχος της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (http://eprocurement.gov.gr).

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): http://www.rc.uoi.gr.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» σύμφωνα με την Αναλυτική Περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης.

Α/Α Παραδοτέου Τίτλος
ΤΜΗΜΑ Α (Task 3.1.1) Σχεδιασμός και καθορισμός του εκπαιδευτικού κοινού προτύπου (μοντέλου), όπως θα προκύψει μετά τη διαδικασία αξιολόγηση των τρεχόντων περιβαλλοντικών ζητημάτων και αναγκών των stakeholders της περιοχής ενδιαφέροντος
ΤΜΗΜΑ Β (Task 3.1.2) Βιβλιογραφική και επιτόπια μελέτη, με βάση την εφαρμογή μια διαδικασίας ecomapping για την ανάλυση των κύριων περιβαλλοντικών παραμέτρων και της υπάρχουσας κατάστασης στην περιοχή ενδιαφέροντος (λιμάνια βορειοδυτικής Ελλάδας), ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης (επικουρικός-συμβουλευτικός ρόλος)
ΤΜΗΜΑ Γ (Task 3.1.3) Ανάπτυξη και ολοκλήρωση ενός συστήματος WebGIS σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα στους λιμένες και στις παράκτιες περιοχές με την ενσωμάτωση και απεικόνιση στοιχείων που θα προκύψουν από τις τελικές λύσεις και προτάσεις μέσα από τη διαδικασία ecomapping (κύριος ρόλος)
ΤΜΗΜΑ Δ (Task 4.1.1) Συλλογή και οργάνωση πληροφοριακού & εκπαιδευτικού υλικού που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση διδακτικών / εκπαιδευτικών μαθημάτων χρησιμοποιώντας επιπλέον όλα τα αποτελέσματα και τις αναλύσεις και μελέτες που θα προκύψουν από την διαδικασία και εφαρμογή των προτύπων ecomapping. Τελική συλλογή και οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονική μορφή και οργάνωση όλων των θεματικών ενοτήτων με τα αντίστοιχα διδακτικά/ εκπαιδευτικά μαθήματα (επικουρικό-συμβουλευτικό ρόλο)
ΤΜΗΜΑ Ε (Task 4.1.2) Ανάπτυξη και υλοποίηση των ηλεκτρονικών μαθημάτων εντός μιας διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Τα μαθήματα αφορούν τα περιβαλλοντικά ζητήματα σε λιμένες και παράκτιες περιοχές και ενσωματώνουν τα τελικά συμπεράσματα και αναλύσεις που προέκυψαν από την διαδικασία του ecomapping
ΤΜΗΜΑ ΣΤ (Task 5.1.1) Συλλογή και η οργάνωση μελετών και αναλύσεων αναφορικά με τις βέλτιστες πρακτικές και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την πιλοτική εφαρμογή του Έργου σε περιοχές λιμένων
ΤΜΗΜΑ Ζ (Task 5.1.3) Διοργάνωση επιτόπιου εκπαιδευτικού σεμιναρίου για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου στις πιλοτικές λιμενικές περιοχές

Η εν λόγω προμήθεια κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

80000000-4 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης,

79930000-2 Ειδικές υπηρεσίες μελετών,

79311100-8 Υπηρεσίες σχεδιασμού έρευνας,

66133000-1 Υπηρεσίες επεξεργασίας και συμψηφισμού,

72400000-4 Υπηρεσίες Διαδικτύου,

79995100-6 Υπηρεσίες αρχείου,

79950000-8 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων.

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 44.274,19€

ΦΠΑ 24%: 10.625,81€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ: 54.900,00€

Αριθμός

Παραδοτέου

Προϋπολογισμός (€) συμπ. ΦΠΑ 24% Προϋπολογισμός (€) μη συμπ. ΦΠΑ 24%
ΤΜΗΜΑ Α (Task 3.1.1) 4.200,00€ 3.387,10€
ΤΜΗΜΑ Β (Task 3.1.2) 8.800,00€ 7.096,77€
ΤΜΗΜΑ Γ (Task 3.1.3) 15.000,00€ 12.096,77€
ΤΜΗΜΑ Δ (Task 4.1.1) 9.500,00€ 7.661,29€
ΤΜΗΜΑ Ε (Task 4.1.2) 12.000,00€ 9.677,42€
ΤΜΗΜΑ ΣΤ (Task 5.1.1) 4.200,00€ 3.387,10€
ΤΜΗΜΑ Ζ (Task 5.1.3) 1.200,00€ 967,74€
Σύνολο 54.900,00€ 44.274,19€

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των Υπηρεσιών με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Η Οικονομική Προσφορά θα γίνει ανά παραδοτέο.

Η Οικονομική προσφορά για κάθε παραδοτέο θα πρέπει να είναι μικρότερη του προϋπολογισμού του κάθε παραδοτέου και θα πρέπει να υποβληθεί για το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Δεν είναι αποδεκτή προσφορά για τμήμα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η Κατηγορία Δαπάνης του Έργου που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «61-03 Επεξεργασίες από τρίτους)».

Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφορών:

09-12-2019 και ώρα 02:00 μ.μ.

Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας Διαγωνισμού:

10-12-2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΤΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΕΝΑΝΤΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΡΑΧΘΟΥ Τ.Κ. 47132, ΑΡΤΑ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

Ισχύς προσφορών: Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη ισχύος της προσφοράς, μπορεί να ζητά εγγράφως από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος των προσφορών του σύμφωνα με το αρ. 97 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Χρονική διάρκεια σύμβασης: από την ημερομηνία υπογραφής της και έως 30/06/2020.

Τόπος παράδοσης: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής, Κωστακιοί Άρτας.

Εγγυήσεις: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Γραφείο Προμηθειών Άρτας) στo τηλέφωνo 2681050035 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://www.rc.uoi.gr.

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, Καθηγητή κ. Χρυσόστομο Στύλιο, στο τηλέφωνο 2681050330.

Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία: Διαγωνιζόμενοι που θα συμμετέχουν στις διαδικασίες του διαγωνισμού με αντιπρόσωπό τους, θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους και παραστατικό εκπροσώπησης.

Ο

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών &

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner