Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», με εκτιμώμενη καθαρή αξία 185.483,87€, συνολική αξία 230.000,00€ με ΦΠΑ
02-10-2019
11-11-2019 15:00
Αναπλ. Καθηγητής κ. Ιωάννης Κωνσταντίνου, τηλ 2651008349
«DEVELOPMENT AND APPLICATION OF A SYSTEM BASED ON ADVANCED OXIDATION PROCESSES FOR THE TREATMENT OF HOSPITAL WASTEWATERS IN ORDER TO REMOVE PHARMACEUTICAL COMPOUNDS WITH HIGH PERSISTENCE IN AQUATIC ENVIRONMENT – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
35300/25-09-2019

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει διαγωνισμό άνω των ορίων (αρ. πρωτ. Διακήρυξης 35300/25-09-2019) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 79950) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», με εκτιμώμενη αξία εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα τρία ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (185.483,87€) χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία διακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ (230.000,00€) με ΦΠΑ.

Φορέας χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «DEVELOPMENT AND APPLICATION OF A SYSTEM BASED ON ADVANCED OXIDATION PROCESSES FOR THE TREATMENT OF HOSPITAL WASTEWATERS IN ORDER TO REMOVE PHARMACEUTICAL COMPOUNDS WITH HIGH PERSISTENCE IN AQUATIC ENVIRONMENT – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «PHAREM» με κωδικό έργου Επιτροπής Ερευνών «82331» και MIS «5031756». Το έργο με ακρωνύμιο PHAREM έχει ενταχθεί στο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 - Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg -IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας IPA II) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΕΠ51860024).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια «Εργαστηριακού Εξοπλισμού» σύμφωνα με την Αναλυτική Περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης.

Η εν λόγω προμήθεια κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 38000000-5.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις παρακάτω ομάδες:

ΟΜΑΔΑ 1: ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΥΓΡΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (HPLC)

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: Είκοσι Επτά Χιλιάδες Τετρακόσια Δεκαεννιά Ευρώ και Τριάντα Πέντε Λεπτά (27.419,35€)

ΦΠΑ 24%: Έξι Χιλιάδες Πεντακόσια Ογδόντα Ευρώ και Εξήντα Πέντε Λεπτά (6.580,65€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: Τριάντα Τέσσερις Χιλιάδες Ευρώ (34.000,00€)

ΟΜΑΔΑ 2: ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΟΛΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΆΝΘΡΑΚΑ (TOC)

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: Δεκαοχτώ Χιλιάδες Εννιακόσια Πενήντα Ένα Ευρώ και Εξήντα Ένα Λεπτά (18.951,61€)

ΦΠΑ 24%: Τέσσερις Χιλιάδες Πεντακόσια Σαράντα Οχτώ Ευρώ και Τριάντα Εννιά Λεπτά (4.548,39€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: Εικοσιτρείς Χιλιάδες Πεντακόσια Ευρώ (23.500,00€)

ΟΜΑΔΑ 3: ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΦΑΣΗΣ (Automated SPE)

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: Τριάντα Μία Χιλιάδες Τετρακόσια Πενήντα Ένα Ευρώ και Εξήντα Ένα Λεπτά (31.451,61€)

ΦΠΑ 24%: Επτά Χιλιάδες Πεντακόσια Σαράντα Οχτώ Ευρώ και Τριάντα Εννιά Λεπτά (7.548,39€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: Τριάντα Εννιά Χιλιάδες Ευρώ (39.000,00€)

ΟΜΑΔΑ 4: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΤΙΚΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ SHIMADZU

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: Έξι Χιλιάδες Εξακόσια Δώδεκα Ευρώ και Ενενήντα Λεπτά (6.612,90€)

ΦΠΑ 24%: Χίλια Πεντακόσια Ογδόντα Επτά Ευρώ και Δέκα Λεπτά (1.587,10€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: Οχτώ Χιλιάδες Διακόσια Ευρώ (8.200,00€)

ΟΜΑΔΑ 5: ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ FOURIER (FTIR) ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ (ATR)

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: Δεκαπέντε Χιλιάδες Εννιακόσια Εξήντα Επτά Ευρώ και Εβδομήντα Τέσσερα Λεπτά (15.967,74€)

ΦΠΑ 24%: Τρεις Χιλιάδες Οχτακόσια Τριάντα Δύο Ευρώ και Είκοσι Έξι Λεπτά (3.832,26€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: Δεκαεννιά Χιλιάδες Οχτακόσια Ευρώ (19.800,00€)

ΟΜΑΔΑ 6: ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΥΧΝΙΩΝ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: Εικοσιπέντε Χιλιάδες Ευρώ (25.000,00€)

ΦΠΑ 24%: Έξι Χιλιάδες Ευρώ (6.000,00€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: Τριάντα Μία Χιλιάδες Ευρώ (31.000,00€)

ΟΜΑΔΑ 7: ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: Εξήντα Χιλιάδες Ογδόντα Ευρώ και Εξήντα Πέντε Λεπτά (60.080,65€)

ΦΠΑ 24%: Δεκατέσσερις Χιλιάδες Τετρακόσια Δεκαεννιά Ευρώ και Τριάντα Πέντε Λεπτά (14.419,35€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: Εβδομήντα Τέσσερις Χιλιάδες Πεντακόσια Ευρώ (74.500,00€)

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες ή και για όλες τις ομάδες, απαραίτητα όμως για το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνει η κάθε ομάδα με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Χώρος παράδοσης – εγκατάστασης ορίζεται το Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας – Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με συστημικό αριθμό α/α 79950

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/prokirykseis-promitheion

Η Προκήρυξη της σύμβασης έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 27/09/2019 (2019/S 187-453967).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11/11/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 03:00 μ.μ..

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15/11/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής (ανά ομάδα που συμμετέχουν), που ανέρχεται στο ποσό των:

Α/Α ΟΜΑΔΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΥΓΡΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (HPLC) Είκοσι Επτά Χιλιάδες Τετρακόσια Δεκαεννιά Ευρώ και Τριάντα Πέντε Λεπτά (27.419,35€) Πεντακόσια Σαράντα Οχτώ Ευρώ και Τριάντα Εννιά Λεπτά (548,39€)
2 ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΟΛΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΆΝΘΡΑΚΑ (TOC) Δεκαοχτώ Χιλιάδες Εννιακόσια Πενήντα Ένα Ευρώ και Εξήντα Ένα Λεπτά (18.951,61€) Τριακόσια Εβδομήντα Εννιά Ευρώ και Τρία Λεπτά (379,03€)
3 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΦΑΣΗΣ (Automated SPE) Τριάντα Μία Χιλιάδες Τετρακόσια Πενήντα Ένα Ευρώ και Εξήντα Ένα Λεπτά (31.451,61€) Εξακόσια Είκοσι εννιά Ευρώ και Τρία Λεπτά (629,03€)
4 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΤΙΚΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ SHIMADZU Έξι Χιλιάδες Εξακόσια Δώδεκα Ευρώ και Ενενήντα Λεπτά (6.612,90€) Εκατόν Τριάντα Δύο Ευρώ και Είκοσι Έξι Λεπτά (132,26€)
5 ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ FOURIER (FTIR) ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ (ATR) Δεκαπέντε Χιλιάδες Εννιακόσια Εξήντα Επτά Ευρώ και Εβδομήντα Τέσσερα Λεπτά (15.967,74€) Τριακόσια Δεκαεννιά Ευρώ και Τριάντα Έξι Λεπτά (319,36€)
6 ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΥΧΝΙΩΝ Εικοσιπέντε Χιλιάδες Ευρώ (25.000,00€) Πεντακόσια Ευρώ (500,00€)
7 ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Εξήντα Χιλιάδες Ογδόντα Ευρώ και Εξήντα Πέντε Λεπτά (60.080,65€) Χίλια Διακόσια Ένα Ευρώ και Εξήντα Ένα Λεπτά (1.201,61€)

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα διακοσίων σαράντα (240) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα: 2651007982, 7942, 7952 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://www.rc.uoi.gr.

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Υπεύθυνο Προμήθειας του Έργου, Αναπλ. Καθηγητή κ. Ιωάννη Κωνσταντίνου, στο τηλέφωνο 2651008349.

Ο

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών &

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner