Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 35873/01-10-2019) για την προμήθεια «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», συνολικής αξίας 67.120,00€ με ΦΠΑ
01-10-2019
14-10-2019 14:00
Καθηγητής κ. Χρυσόστομος Στύλιος, τηλ 2681050330
«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ RE.CO.RD.» - (REcycling strategies for the COastal sustainable waste management towards R&D Innovation), ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
35873/01-10-2019

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 35873/01-10-2019) με την διαδικασία του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», με εκτιμώμενη καθαρή αξία 54.129,03€, συνολική αξία 67.120,00€ με ΦΠΑ.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ RE.CO.RD.» - (REcycling strategies for the COastal sustainable waste management towards R&D Innovation), ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ «60390» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ MIS «5003457», ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-Ιταλία 204-2020" (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 85% ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) ΚΑΙ ΚΑΤΑ 15% ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) (ΑΡΙΘΜ. ΕΝΑΡΙΘ. ΕΡΓΟΥ 2018ΕΠ31860010).

Το τεύχος της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (http://eprocurement.gov.gr).

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): http://www.rc.uoi.gr.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», σύμφωνα με την Αναλυτική Περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης.

Η εν λόγω προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 73000000-2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 54.129,03€

ΦΠΑ 24%: 12.990,97€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ: 67.120,00

Η προμήθεια συντίθεται στα εξής τμήματα:

Τμήμα Δράση / task Προϋπολογισμός μη (€)συμπ. ΦΠΑ 24% Προϋπολογισμός (€) συμπ. ΦΠΑ 24%
ΤΜΗΜΑ Α Δράση 1(Task 1.5.3) 1935,48€ 2.400,00€
Δράση 2 (Task 5.5.1) 6.048,39€ 7.500,00€
Δράση 3 (Task 5.5.5) 4.032,26€ 5.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α 12.016,13€ 14.900,00€
ΤΜΗΜΑ Β Δράση 4 (Task 2.5.2) 10.096,77€ 12.520,00€
Δράση 5 (Task 5.5.4) 6.854,84€ 8.500,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β 16.951,61€ 21.020,00€
ΤΜΗΜΑ Γ Δράση 6 (Task 3.5.3) 6.451,61€ 8.000,00€
Δράση 7 (Task 4.5.1) 4.354,84€ 5.400,00€
Δράση 8 (Task 5.5.5) 2.822,58€ 3.500,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ 13.629,03€ 16.900,00€
ΤΜΗΜΑ Δ Δράση 9 (Task 5.5.1) 11.532,26€ 14.300,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ 11.532,26€ 14.300,00€
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 54.129,03€ 67.120,00€

ΤΜΗΜΑ Α (64.03)

  • Δράση 1: Διοργάνωση διήμερης συνάντησης εταίρων του έργου στην Άρτα (Task 1.5.3)
  • Δράση 2: Διοργάνωση ενός (1) διεθνούς σεμιναρίου κατάρτισης στην Ελλάδα (Task 5.5.1)
  • Δράση 3: Διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης και δράσεις δικτύωσης (Task 5.5.5)

ΤΜΗΜΑ Β (64.02)

  • Δράση 4: Σχεδιασμός και παραγωγή υλικού Επικοινωνίας και Διάχυσης του έργου (Task 2.5.2)
  • Δράση 5: Παραγωγή βίντεο, βιντεοκλίπ και Δημιουργικής δημοσίευσης (σε Αγγλικά, Ελληνικά και Ιταλικά (Task 5.5.4)

ΤΜΗΜΑ Γ (61.03)

  • Δράση 6: Μελέτη σχετικά με ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση πλαστικών αποβλήτων βάσει διεθνών προτύπων και τάσεων (Task 3.5.3)
  • Δράση 7: Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός πιλοτικού πρωτότυπου για τη συλλογή, επεξεργασία και ανακύκλωση πλαστικού (Task 4.5.1)
  • Δράση 8: Δημιουργία Δικτύου για την προστασία του περιβάλλοντος των περιοχών ενδιαφέροντος (Task 5.5.5)

ΤΜΗΜΑ Δ (64.98)

  • Δράση 9: Μεταφορά και διαμονή για 10 Ελλήνων και 10 Ιταλών εκπαιδευτών, για να συμμετάσχουν στο διεθνές σεμινάριο κατάρτισης που θα διοργανωθεί στην Ελλάδα. (Task 5.5.1)

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των Υπηρεσιών με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Στις οικονομικές προσφορές που θα υποβληθούν θα πρέπει, εκτός του συνολικού ποσού των προσφερόμενων υπηρεσιών να αναφέρουν υποχρεωτικά και ξεχωριστά το κόστος για κάθε Τμήμα, Δράση και task (σύμφωνα με τα ανωτέρω και το Παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης) το οποίο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τον προϋπολογισμό του κάθε Τμήματος, Δράσης και task.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και έως την 30/4/2020.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Οι Κατηγορίες Δαπάνης του Έργου που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «61-03, 64-98, 64-02, 64-03».

Χώρος παράδοσης – εγκατάστασης ορίζεται το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής, Κωστακιοί Άρτας.

Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφορών: 14-10-2019 και ώρα 02:00 μ.μ.

Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας Διαγωνισμού: 15-10-2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΤΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΕΝΑΝΤΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΡΑΧΘΟΥ   Τ.Κ. 47132, ΑΡΤΑ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

Ισχύς προσφορών: Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη ισχύος της προσφοράς, μπορεί να ζητά εγγράφως από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος των προσφορών του σύμφωνα με το αρ. 97 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Εγγυήσεις: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας της προμήθειας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Γραφείο Προμηθειών Άρτας) στo τηλέφωνo 2681050035 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://www.rc.uoi.gr.

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, Καθ. Κ. Χρυσόστομο Στύλιο, στο τηλέφωνο 2681050330

Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία: Διαγωνιζόμενοι που θα συμμετέχουν στις διαδικασίες του διαγωνισμού με αντιπρόσωπό τους, θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους και παραστατικό εκπροσώπησης.

Ο

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner