Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 33732/13-09-2019) για την προμήθεια «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ», συνολικής αξίας 49.700,00€ με ΦΠΑ.
13-09-2019
04-10-2019 14:00
Αν .Καθ. κ. Ιωάννης Τσιρογιάννης, τηλ 2681050249-50279
«OLIVE_CULTURE: Συμβολή στην ενίσχυση του ελαιοκομικού τομέα μέσω της προώθησης πιστοποιημένων ορθών καλλιεργητικών πρακτικών, εφαρμογής τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας, δημιουργίας καινοτόμων τοπικών προϊόντων και υποστήριξης των σχετικών ΜΜΕ», ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΙ
33732/13-09-2019

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 33732/13-09-2019) με την διαδικασία του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ», με εκτιμώμενη καθαρή αξία 40.080,65€, συνολική αξία 49.700,00€ με ΦΠΑ.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «OLIVE_CULTURE: Συμβολή στην ενίσχυση του ελαιοκομικού τομέα μέσω της προώθησης πιστοποιημένων ορθών καλλιεργητικών πρακτικών, εφαρμογής τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας, δημιουργίας καινοτόμων τοπικών προϊόντων και υποστήριξης των σχετικών ΜΜΕ», με κωδικό Επιτροπής Ερευνών «60820» και κωδικό MIS «5031027», το έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IPA- CBC “GREECE - ALBANIA 2014-2020".

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται ΚΑΤΑ 85% ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) ΚΑΙ ΚΑΤΑ 15% ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) (ΑΡΙΘΜ. ΕΝΑΡΙΘ. ΕΡΓΟΥ 2018ΕΠ51860027).

Το τεύχος της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (http://eprocurement.gov.gr).

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): http://www.rc.uoi.gr.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια «Υπηρεσιών Ελαιοκαλλιέργειας» σύμφωνα με την Αναλυτική Περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης.

Η εν λόγω προμήθεια κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

  • 85312300-2
  • 98390000-3
  • 71620000-0
  • 66133000-1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα παρακάτω τμήματα:

ΤΜΗΜΑ Α: Συμβολή στην οργάνωση του HUB

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 1.612,90€

ΦΠΑ 24%: 387,10€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: 2.000,00€

(CPV): 85312300-2: Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών

ΤΜΗΜΑ Β: Υπηρεσίες για την προσαρμογή και αξιολόγηση του IT συστήματος διαχείρισης εδάφους και νερού σε αρδευόμενες και μη αρδευόμενες ελαιοκαλλιέργειες

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 14.274,19€

ΦΠΑ 24%: 3.425,81€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: 17.700,00€

(CPV): 98390000-3: Λοιπές υπηρεσίες

ΤΜΗΜΑ Γ: Υπηρεσίες ανάλυσης δειγμάτων για τη γενετική διαφοροποίηση (μοριακή ταυτοποίηση) των τοπικών ποικιλιών ελιάς

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 4.032,26€

ΦΠΑ 24%: 967,74€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: 5.000,00€

(CPV): 71620000-0: Υπηρεσίες Ανάλυσης

ΤΜΗΜΑ Δ: Υπηρεσίες ανάπτυξης και προσαρμογής στην ελαιοκαλλιέργεια υπαρχόντων εργαλείων Συστημάτων Λήψης Απόφασης (DSS tools)

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 11.290,32€

ΦΠΑ 24%: 2.709,68€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: 14.000,00€

(CPV): 66133000-1: Υπηρεσίες επεξεργασίας και συμψηφισμού

ΤΜΗΜΑ Ε: Υπηρεσίες παροχής οδηγιών σχεδιασμού, εγκατάστασης, εκπαίδευσης χρηστών, παρακολούθησης και αξιολόγησης πάνελ γευσιγνωσίας επιτραπέζιας ελιάς ή πρωτοκόλλου γευσιγνωσίας επιτραπέζιας ελιάς

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 8.870,97€

ΦΠΑ 24%: 2.129,03€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: 11.000,00€

(CPV): 85312300-2: Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών

Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα (Α έως και Ε) αλλά σε κάθε περίπτωση οι προσφορές πρέπει να αφορούν το σύνολο των υπηρεσιών κάθε τμήματος και να είναι ξεχωριστές για κάθε τμήμα με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η Κατηγορία Δαπάνης του Έργου που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «61-03 Επεξεργασίες από τρίτους».

Χώρος παράδοσης – εγκατάστασης ορίζεται το Εργαστήριο Φυτοϋγείας – Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στους Κωστακιούς Άρτας.

Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφορών: 04/10/2019 και ώρα 02:00 μ.μ.

Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας Διαγωνισμού: 07/10/2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΤΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΕΝΑΝΤΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΡΑΧΘΟΥ Τ.Κ. 47132, ΑΡΤΑ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

Ισχύς προσφορών: Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για εκατό (100) ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη ισχύος της προσφοράς, μπορεί να ζητά εγγράφως από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος των προσφορών του σύμφωνα με το αρ. 97 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Εγγυήσεις: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας της προμήθειας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Γραφείο Προμηθειών Άρτας) στo τηλέφωνo 2681050035 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://www.rc.uoi.gr.

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, Αν .Καθ. κ. Ιωάννη Τσιρογιάννη, στα τηλέφωνα 2681050249-50279

Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία: Διαγωνιζόμενοι που θα συμμετέχουν στις διαδικασίες του διαγωνισμού με αντιπρόσωπό τους, θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους και παραστατικό εκπροσώπησης.

Ο

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών &

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner