Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Υπηρεσιών παροχής συμβούλων σε θέματα ανάπτυξης», με εκτιμώμενη αξία 83.508,06€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 103.550,00€ € με ΦΠΑ.
05-09-2019
07-10-2019 15:00
Καθηγητής κ. Στύλιος Χρυσόστομος, τηλ 2681050330
«BALKAN-MEDITERRANEAN CENTRE FOR ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION (BALKANMED INNOVA)» με κωδικό Επιτροπής Ερευνών «60760»
αρ. πρωτ. διακήρυξης 32020/03-09-2019, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 79271

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 32020/03-09-2019) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 79271) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής για την προμήθεια «Υπηρεσιών παροχής συμβούλων σε θέματα ανάπτυξης», με εκτιμώμενη αξία 83.508,06€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 103.550,00€ € με ΦΠΑ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια «Υπηρεσιών παροχής συμβούλων σε θέματα ανάπτυξης» στο πλαίσιο του έργου «BALKAN-MEDITERRANEAN CENTRE FOR ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION (BALKANMED INNOVA)» με κωδικό Επιτροπής Ερευνών «60760» και κωδικό MIS «5011014». Το έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «INTERREG BALKAN-MEDITERRANEAN 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (85%) και από Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα (15%), σύμφωνα με την Αναλυτική Περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης.

Η εν λόγω προμήθεια υπηρεσιών κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 73000000-2 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου.

Δε γίνονται δεκτές τμηματικές προσφορές.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των #103.550,00€# (εκατόν τριών χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: #83.508,06€ # ογδόντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια οκτώ ευρώ και έξι λεπτά, ΦΠΑ : #20.041,94€# είκοσι χιλιάδες σαράντα ένα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από τη υπογραφή της ως 27/12/2019.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής.

Η Κατηγορία Δαπάνης του Έργου που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «61-03».

Χώρος παράδοσης – εγκατάστασης ορίζεται το TMHMA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ APTAΣ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με Συστημικό Αριθμό α/α 79271.

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 79271.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 07/10/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11/10/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 1.670,16€

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα 2681050035, 2651007982 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://www.rc.uoi.gr.

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, Καθηγητή κ. Στύλιο Χρυσόστομο, στο τηλέφωνο 2681050330.

Ο

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών &

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος

Αντιπρύτανης

e-max.it: your social media marketing partner