Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ συνολικού προϋπολογισμού 72.604,54 ευρώ
17-07-2015
31-08-2015 20:00
Επιτροπή Ερευνών - Τμήμα Προμηθειών: Τηλέφωνο: +30 26510-07942 26510-07959 &26510-07952
Υποέργο [2] "Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων" της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΔΙΑΜΕΜΒΡΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ», με κωδικό ΟΠΣ "375578", (Κωδ. Ε.Ε. 81394)
10508/15-05-2015

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός για την προμήθεια ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ στο πλαίσιο του Υποέργου [2] "Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων" της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΔΙΑΜΕΜΒΡΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ», με κωδικό ΟΠΣ "375578", συνολικού προϋπολογισμού 72.604,54 ευρώ, (Κωδ. Ε.Ε. 81394), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007 - 2013) - Ερευνητικό Συγχρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Β’-Κτίριο Φοιτητικών Κατοικιών - 45110 Ιωάννινα Τηλέφωνα: 26510-07942/07982/07952 fax:26510-07951 Ιστοσελίδα: www.rc.uoi.gr

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων. Το αντικείμενο του διαγωνισμού επιμερίζεται σε επτά (7) ομάδες. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για μία ή περισσότερες ομάδες.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού είναι 72.604,54 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (59.028,08 € χωρίς ΦΠΑ), ή ανά ομάδα :

Α/Α

Ομάδας

CPV

Προϋπολογισμός

χωρίς ΦΠΑ

Προϋπολογισμός

με ΦΠΑ

1

33696500-0

12.195,13€

15.000,00€

2

09343000-5

3.093,12€

3.804,54€

3

24965000-6

3.252,03€

4.000,00€

4

33793000-5

7.154,47€

8.800,00€

5

24315100-6

4.065,04€

5.000,00€

6

44832000-1

4.878,05€

6.000,00€

7

33696300-8

24.390,24€

30.000,00€

 

 

59.028,08€

72.604,54€

 

ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ: Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί εντός διαστήματος είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, στους τόπους που περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της προκήρυξης και στον ακόλουθο πίνακα.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ

ΟΜΑΔΕΣ 1,2

Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας

Σχολή Επιστημών Υγείας – Τμήμα Ιατρικής

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

45110, Ιωάννινα, Ελλάδα

ΟΜΑΔΑ 3

Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής Μικροοργανισμών

Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»

15310 Αγία Παρασκευή Αττικής, Ελλάδα

ΟΜΑΔΑ 4

Εργαστήριο Μοριακής Μικροβιολογίας

Σχολή Θετικών Επιστημών – Τμήμα Βιολογίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

15771 Αθήνα, Ελλάδα

ΟΜΑΔΕΣ 5,6

Εργαστήριο Φαρμακευτικής Χημείας

Σχολή Φαρμακευτικής – Τμήμα Φαρμακευτικής Χημείας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

15771 Αθήνα, Ελλάδα

ΟΜΑΔΑ 7

Εργαστήριο Βιοχημείας

Σχολή Θετικών Επιστημών – Τμήμα Χημείας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

45110 Ιωάννινα, Ελλάδα

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ: Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να καταθέσουν «Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής» μαζί με την προσφορά τους, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, του προϋπολογισμού της/των ομάδας/ομάδων για την/τις οποία/ες συμμετέχουν (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ). Η εγγυητική επιστολή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο οριστικός ανάδοχος οφείλει να καταθέσει «Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης» (πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης), ύψους ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης είναι κατά δύο (2) μήνες μεγαλύτερος από το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για έξι (6) μήνες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της Προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη έξι (6)μηνών.

ΚΥΡΙΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Η δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Υποέργου [2] "Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων" της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΔΙΑΜΕΜΒΡΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ», με κωδικό ΟΠΣ "375578", (Κωδ. Ε.Ε. 81394), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007 - 2013) - Ερευνητικό Συγχρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Η πληρωμή του οριστικού αναδόχου, θα γίνεται σύμφωνα με τις χρηματορροοές του Έργου από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων στις συμβάσεις που υπάγονται στον ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5143/05-12-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης υπέρ της Ε.Α.Α.Α.Δ.Η.Σ.Υ., καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011(Α’ 204) όπως ισχύει» (ΦΕΚ 3335Β΄/11-12-2014)).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ -Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν τα κατωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία ή σε ένωση η οποία έχει συσταθεί ή πρόκειται να συσταθεί σε περίπτωση ανάθεσης του έργου του παρόντος διαγωνισμού σε αυτήν:

 • Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄ 139/1997).
 • Κοινοπραξίες – Συμπράξεις -Ενώσεις μέλη των οποίων είναι τα παραπάνω αναφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
 • Οι Κοινοπραξίες – Συμπράξεις -Ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: Η Σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Government Procurement Aggreement – GPA)

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Ο διαγωνισμός είναι Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διεθνής, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης ανά ομάδα.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το περιεχόμενο της Διακήρυξης από την Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) www.promitheus.gov.gr, στον οποίο δημοσιεύεται το κείμενό της.

Η Διακήρυξη διατίθεται επίσης ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.rc.uoi.gr.Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει επίσης κατά την παραλαβή της να συμπληρώνουν σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο (την αντίστοιχη φόρμα δεδομένων) με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, ΤΚ, επάγγελμα, ΑΦΜ, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ: Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωτικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 4 του Ν. 3886 ΦΕΚ . 173/Α’/30- 10-10 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωτικές πληροφορίες , αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, ήτοι μέχρι την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 4 του Ν. 3886 ΦΕΚ 173 /Α’/30-10-10, χωρίς ο ενδιαφερόμενος να έχει δικαίωμα άσκησης της εν λόγω προσφυγής. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.

Το πλήρες κείμενο των συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινήσεων θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων www.promitheus.gov.gr.

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του ΕΣΗΔΗΣ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.

Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: 17-07-2015

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 31/08/2015 και ώρα 17:00.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 27/08/2015.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, πρέπει να είναι γραμμένες στην ελληνική και να έχουν ισχύ έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή 04/09/2015 και ώρα 12:00 μ.μ.

Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών σε έντυπη μορφή γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή 04/09/2015 και ώρα 1:00 μ.μ.

Εναλλακτικές Προσφορές:Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική γλώσσα. Κάθε έγγραφο ή απόφαση τα οποία θα εκδίδονται από την αναθέτουσα αρχή θα συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα.

Κάθε συνεννόηση μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των ενδιαφερομένων, των διαγωνιζομένων και του προσωρινού ή οριστικού αναδόχου, καθώς και κάθε ένσταση ή υπόμνημα των εν λόγω προσώπων που απευθύνονται στην αναθέτουσα αρχή θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι ενδιαφερόμενοι, οι διαγωνιζόμενοι και ο προσωρινός ή οριστικός ανάδοχος είναι υποχρεωμένοι να διευκολύνουν την επικοινωνία των τυχόν αλλοδαπών υπαλλήλων τους με την αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία κατάλληλων διερμηνέων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 9, 10 και 11 της Διακήρυξης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: Ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπονται σύμφωνα με το Ν. 3886/2010, ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. Αρμόδιο όργανο για την επίλυση αυτών είναι η Επιτροπή Ερευνών μετά την εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Ενστάσεων.

Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση:

Στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 14/07/2015.

Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση και δημοσιεύθηκε:

 • Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 17/07/2015.
 • Στον ελληνικό τύπο στις 17/07/2015 και ειδικότερα:
  • Σε δύο (2) ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες, ευρείας κυκλοφορίας, δηλαδή στις α) «ΗΜΕΡΗΣΙΑ», και β) «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ».
  • Σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες ημερήσιας κυκλοφορίας στις α) «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», και β) «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ».

Η περιληπτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση στο επόμενο φύλλο, στις 16/07/2015:

  • Σε μία (1) Εβδομαδιαίας κυκλοφορίας Νομαρχιακή εφημερίδα: «ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ»,
 • Στα Επιμελητήρια: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Βιομηχανικό – Εμπορικό Επιμελητήριο, Βιοτεχνικό – Επαγγελματικό Επιμελητήριο, Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών, Επιμελητήριο Ηπείρου, Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος
 • Στο διαδίκτυο στη διεύθυνση του Προγράμματος Διαύγεια: https://diavgeia.gov.gr/ στις 17/07/2015.

 

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο:

 • στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στη διεύθυνση: promitheus.gov.gr. στις 17/07/2015.
 • στο Εθνικο Συστήμα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διεύθυνση: promitheus.gov.gr στις 17/07/2015.
 • Στον Ιστοχώρο της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση: www.rc.uoi.gr στις 17/07/2015.

Τα έξοδα δημοσιεύσεως της Περίληψης της παρούσας Διακήρυξης στον περιφερειακό/τοπικό τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο, στον οικονομικό τύπο την αναθέτουσα αρχή και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Ευρωπαϊκή Ένωση

 

e-max.it: your social media marketing partner