Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share

logo Perifereia Header BIG

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΆΡΑΧΘΟΥ-ΆΡΑΧΘΟΣ
Integrated information system for monitoring, prevention, management, and timely notification on the risk of floods in the greater Arachthos area-Arachthos
60890
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
08-05-2017
30-06-2021
203.738,42
Διαρθρωτικό Ταμείο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Η Πράξη αποσκοπεί στη δημιουργία ενός  ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος  που θα περιλαμβάνει χάρτες της περιοχής παρέμβασης/ενδιαφέροντος (λεκάνη απορροής του ποταμού Αράχθου). Κορμός του συστήματος θα είναι μια βάση γνώσης όπου θα περιέχεται πλήρης περιγραφή των πλημμύρων που σημειώθηκαν κατά το παρελθόν, θα εξεταστεί το πώς και γιατί προκλήθηκαν. Σημαντικό τμήμα του συστήματος αποτελεί το γραφικό περιβάλλον του που θα αναπτυχθεί με βάση τη φιλοσοφία και τα χαρακτηριστικά ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (WebGIS), & θα αφορά χάρτες πλημμυρικής επικινδυνότητας. Οι χάρτες θα απεικονίζουν τα δεδομένα που θα συλλέγονται & τις χωρικές ζώνες επικινδυνότητας σε πραγματικό χρόνο. 

Ενίσχυση της ικανότητας της Περιφέρειας στην πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών

Η υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης αναμένεται να παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη & φορέα/υπηρεσία :

-Παρακολούθηση των βροχοπτώσεων & στάθμης του ποταμού Αράχθου σε πραγματικό χρόνο μέσω κατάλληλου δικτύου τηλεμετρικών σταθμών που καλύπτουν την περιοχή ενδιαφέροντος

-Μετάδοση σε πραγματικό χρόνο των δεδομένων ,παρακολούθηση της περιοχής ενδιαφέροντος με την αξιοποίηση Drones & αυτόματη ενημέρωση του Συστήματος

-Έγκαιρες ειδοποιήσεις για τον κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων

-Εντοπισμός περιοχών με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων

-Διάρκεια & βαθμός επικινδυνότητας πλημμυρικών επεισοδίων

-Παρουσίαση χαρτών με την προσβασιμότητα σε περιοχές διαβαθμισμένου κινδύνου.

e-max.it: your social media marketing partner