Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Διαδικασία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 20014 2020 μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
24-01-2017
ΘΕΜΑ: Διαδικασία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 20014 2020 μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΣΧΕΤ:

Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ: 1901/5-12-2016 (Κωδ Πρόσκλησης ΕΔΒΜ34) Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

 

Σε συνέχεια της πρόσκλησης με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ: 1901/5-12-2016 (Κωδ Πρόσκλησης ΕΔΒΜ34) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" (ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ), για την υποβολή προτάσεων αναφορικά με την υλοποίηση της δράσης "Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές" (βλ. διεύθυνση: http://www.edulll.gr/?p=31436 για την πρόσκληση, τα συνοδευτικά αρχεία και τα σχετικά παραρτήματα), σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υποβολής των προτάσεων θα είναι η ακόλουθη:

1. Σύνταξη Ερευνητικών Προτάσεων:

Η διαδικασία σύνταξης των ερευνητικών προτάσεων περιλαμβάνει:

 • Τη συμπλήρωση του Τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Ερευνητικής Πρότασης, σύμφωνα με το υπόδειγμα της σχετικής Πρόσκλησης. Επισημαίνεται ότι η Γραμματεία του ΕΛΚΕ θα αποστείλει στις Ερευνητικές Ομάδες μερικώς προσυμπληρωμένο το έντυπο αυτό, προς διευκόλυνση της οριστικής συμπλήρωσής του.
 • Τη συμπλήρωση μέρους του Τεχνικού Δελτίου Πράξης, σύμφωνα με σχετικό προσυμπληρωμένο υπόδειγμα που αποστέλλεται στις ερευνητικές ομάδες από τη Γραμματεία του ΕΛΚΕ.

2. Συλλογή Βεβαιώσεων Υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων ερευνητικής ομάδας

Στο βήμα αυτό απαιτείται να γίνει η συλλογή των βεβαιώσεων που απαιτούνται για τους Υποψήφιους διδάκτορες και τους μεταδιδάκτορες, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

 • Βεβαίωση της αρμόδιας Γραμματείας για κάθε Υποψήφιο Διδάκτορα, από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης του διδακτορικού.
 • Βεβαίωση της αρμόδιας Γραμματείας για κάθε Μεταδιδάκτορα, από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία λήψης του διδακτορικού.

Επισημαίνεται ότι κάθε μέλος της ερευνητικής ομάδας (εκτός του Ακαδημαϊκού Συμβούλου) έχει δικαίωμα να συμμετάσχει σε μία μόνο Ερευνητική Ομάδα. Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος μπορεί να λάβει μέρος σε δύο Ερευνητικές Ομάδες. Σε περίπτωση παραβίασης της ρήτρας αυτής, αποκλείονται από την αξιολόγηση όλες οι ομάδες στις οποίες συμμετέχει το πρόσωπο που την/τις παραβιάζει.

3. Υποβολή Προτάσεων στον ΕΛΚΕ

Η Υποβολή των Προτάσεων γίνεται στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ, στο διάστημα από 6/2/2017 έως και 10/2/2017, με τη χρήση του Εντύπου Αίτησης Υποβολής Πρότασης που σας αποστέλλεται συνημμένα.

Το έντυπο αυτό αποτελεί το συνοδευτικό των ακόλουθων στοιχείων:

 • Έντυπο «Δ0. Συνοδευτικό Πρότασης».

Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται για λόγους στατιστικής επεξεργασίας των υποβαλλόμενων προτάσεων και πρέπει να υποβληθεί σε έντυπη μορφή.

 • Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Ερευνητικής Πρότασης.

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Ερευνητικής Πρότασης θα υποβληθεί στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονική μορφή (word) και σε έντυπη μορφή, υπογεγραμμένο σε κάθε σελίδα από τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο.

 • Βεβαιώσεις:
  • Βεβαίωση της αρμόδιας Γραμματείας για κάθε Υποψήφιο Διδάκτορα, από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης του διδακτορικού.
  • Βεβαίωση της αρμόδιας Γραμματείας για κάθε Μεταδιδάκτορα, από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία λήψης του διδακτορικού.
  • Τμήματα Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ΤΔΠ).

Τα τμήματα του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία σε ηλεκτρονική μορφή (word), καθώς περιλαμβάνουν ορισμένα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη συμπλήρωση του τελικού Τεχνικού Δελτίου. Η οριστική συμπλήρωση του ΤΔΠ θα γίνει από τη Γραμματεία του ΕΛΚΕ.

4. Υποβολή Προτάσεων από τον ΕΛΚΕ

Για κάθε ολοκληρωμένη πρόταση που υποβάλλεται από τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο στον ΕΛΚΕ γίνονται τα ακόλουθα:

 • Ένταξη του αιτήματος υποβολής πρότασης (βλ. προηγούμενο βήμα) στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών, προς έγκριση.
 • Έκδοση αποσπάσματος πρακτικού για την έγκριση της υποβολής πρότασης.
 • Τεχνικό Δελτίο Πράξης:

Στο βήμα αυτό γίνεται η δημιουργία του Τεχνικού Δελτίου Πράξης στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014. Κάθε πρόταση θα έχει το δικό της Τεχνικό Δελτίο Πράξης και κωδικό ΟΠΣ. Στη συνέχεια γίνεται η συμπλήρωση του ΤΔΠ με βάση τις απαιτήσεις της πρόσκλησης και τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί από τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο.

Επιπροσθέτως, στο στάδιο αυτό γίνεται η επισύναψη στο ΤΔΠ της Αίτησης Χρηματοδότησης, του Εντύπου Υποβολής Πρότασης, των Βεβαιώσεων, των εγκρίσεων, καθώς και λοιπών νομιμοποιητικών εγγράφων.

 • Ηλεκτρονική Υποβολή Τεχνικού Δελτίου Πράξης:

Στο στάδιο αυτό γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή του ΤΔΠ και των συνημμένων αυτού μέσω της πλατφόρμας του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ.

 • Αποστολή της Αίτησης Χρηματοδότησης:

Στο στάδιο αυτό γίνεται η αποστολή της Αίτησης Χρηματοδότησης σε έντυπη μορφή στην αρμόδια διαχειριστική αρχή.

5. Ερωτήσεις και Διευκρινήσεις

Τυχόν ερωτήσεις και διευκρινήσεις που αφορούν την Πρόσκληση ή τα τυποποιημένα έντυπα μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ (Πληρ. Α. Σερβετάς, 26510-07950, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Β. Τσιάρα, 26510-07962, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνηση.

Συνημμένα: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
 1. Δ0. Συνοδευτικό Πρότασης
 2. Έντυπο Αίτησης Υποβολής Πρότασης

Καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης

Αναπληρωτής Πρύτανη

e-max.it: your social media marketing partner