Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 24630/2024
01-07-2024
11-07-2024
ΛΙΑΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ενδυνάμωση παιδιών με ΔΕΠΥ μέσω της συλλογής δεδομένων με τη διατήρηση του απορρήτου
60110

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Μηχανικών Πληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή συναφούς αντικειμένου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική ή τα Πληροφοριακά Συστήματα,  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργασιακή εμπειρία στον προγραμματισμό και ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών, αξιοποιώντας γνώσεις σχεδίασης και προγραμματισμού δικτυακών εφαρμογών (Html, Java Script, PHP, JSP, CSS3 wordpress, jquery) συστημάτων

• Εμπειρία έως 6 μήνες: 5 μονάδες
• Εμπειρία από 6 μήνες έως 1 έτος: 10 μονάδες

• Εμπειρία από 1 έως 3 έτη: 15 μονάδες

·         Εμπειρία άνω των 3 ετών: 20 μονάδες

Εμπειρία στον έλεγχο και δοκιμές πληροφοριακών συστημάτων και την επικύρωσή τους

• Εμπειρία έως 1 έτος: 5 μονάδες
• Εμπειρία από 1 έως 3 έτη: 10 μονάδες

• Εμπειρία άνω των 3 ετών: 15 μονάδες

Εμπειρία από σχεδιασμό και παραμετροποίηση πλατφορμών που φιλοξενούν περιεχόμενο για εκπαιδευτικούς σκοπούς

• Εμπειρία έως 1 έτος: 5 μονάδες
• Εμπειρία από 1 έως 3 έτη: 10 μονάδες

• Εμπειρία άνω των 3 ετών: 15 μονάδες

Εργασιακή εμπειρία από τη συγγραφή τεχνικών αναφορών

• Εμπειρία έως 6 μήνες: 5 μονάδες
• Εμπειρία από 6 μήνες έως 1 έτος: 10 μονάδες

• Εμπειρία από 1 έως 3 έτη: 15 μονάδες

Εμπειρία άνω των 3 ετών: 20 μονάδες

  • Υπεύθυνος για την ολοκλήρωση της διαδιακασίας ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της κωδικοποίησης, της δοκιμής και της βελτιστοποίησης του συστήματος (WP3).
  • Συμβολή στη διασφάλιση ποιότητας για τη λειτουργικότητα και την απόδοση των λύσεων, ανατροφοδότηση σχολίων για βελτιστοποίηση του συστήματος (WP4).
e-max.it: your social media marketing partner