Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 47276/2023
21-09-2023
02-10-2023
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Practical Learning of Artificial iNtelligence on the Edge for indusTry 4.0-(PLANET4)
60980

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Πληροφορικής ΠΕ, Μηχανικών Πληροφορικής & Η/Υ ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Πληροφορικής ή ισότιμο αντίστοιχου τμήματος της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Πληροφορική ή συναφούς αντικειμένου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Καλή Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διδακτορικό Δίπλωμα

ΝΑΙ : 30 μόρια

ΟΧΙ : 0 μόρια

Εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα

- Έως 1 έτος εμπειρίας: 5 μονάδες

- Εμπειρία από 1 έως 3 έτη: 10 μονάδες

- Εμπειρία από 3 έως 5 έτη: 15 μονάδες

- Εμπειρία άνω των 5 ετών: 20 μονάδες

Εμπειρία στη συγγραφή Τεχνικών Αναφορών και συγγραφή ερευνητικών εργασιών

Για Κάθε Αναφορά: 2 Μονάδες

Για κάθε δημοσίευση σε Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: 5 μονάδες

Για κάθε δημοσίευση σε Διεθνές Περιοδικό: 10 Μονάδες

Μέγιστη Βαθμολογία: 30 μονάδες

Συνεισφορά στην ολοκλήρωση της τελικής έκδοσης του εκπαιδευτικού υλικού και στην προετοιμασία του handbook με καλές πρακτικές και τα βασικά συμπεράσματα (ΠΕ5).

e-max.it: your social media marketing partner