Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 47195/2023
21-09-2023
02-10-2023
ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΡΑΠΟΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΜΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΓΛΟΙΟΒΛΑΣΤΩΜΑΤΟΣ
83176

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

ΝΕΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ - Πτυχίο Χημείας ή Βιολογίας ή Συναφούς αντικειμένου / NEW RESEARCHER – BSc in Chemistry or Biology or in related field  

Βαθμός Πτυχίου Χ 10 μονάδες / Grade X 10 points

Υποψήφιος Διδάκτορας Χημείας – PhD Candidate in Chemistry

ON/OFF

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος με ειδίκευση στην Οργανική Χημεία / MSc in Organic Chemistry

ON/OFF

Εμπειρία στην Οργανική Σύνθεση / Experience in Organic Synthesis

ON/OFF

Άριστη γνώση Αναλυτικών Τεχνικών / Knowledge of Analytical Techniques (IR, 1H NMR, 13C NMR, HPLC, LC-MS)  

10 μονάδες για κάθε τεχνική

(μέγιστη βαθμολογία: 50 μονάδες)

10 points for each technique

(max: 50 points)

Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου Γ2) / Excellent Knowledge of the English Language (Certification Level C2)

ON/OFF

Σύνθεση μορίων που θα παρέχουν στόχευση για το γλοιοβλάστωμα (ανάλογα τετροφωσμίνης). Σύνθεση αναλόγων γνωστών κυτταροτοξικών παραγόντων. Συναρμολόγηση του τελικού θεραπογνωστικού. Μελέτη των φαρμακοκινητικών ιδιοτήτων του τελικού θεραπογνωστικού μορίου σε ανθρώπινο πλάσμα αίματος (ΕΕ4).

e-max.it: your social media marketing partner