Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20090/2023
13-04-2023
24-04-2023
ΠΑΓΓΕ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Υποέργα: 5 και 6
83213

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Γ2

ON/OFF

Γνώσεις χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

ON/OFF

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Προϋπηρεσία σε δράσεις γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ (κριτήριο ΚΑ1)

Μήνες εμπειρίας Χ 5 μονάδες

(μέγιστη βαθμολογία 90 μονάδες – συνολικά 18 μήνες εμπειρίας)

Συνέντευξη

 

Γνώση αντικειμένου: γνώσεις που αφορούν τις αρμοδιότητες του αντικειμένου της σύμβασης και την αποστολή του φορέα (Κριτήριο ΚΣ1)

1-50 μονάδες

Διοικητικές Δεξιότητες: διαχείριση χρόνου και κρίσεων (Κριτήριο ΚΣ2)  

1-25 μονάδες

Προσωπικά Χαρακτηριστικά: επικοινωνιακές δεξιότητες, δημιουργικότητα, προγραμματισμός εργασιών, συνεργατικό πνεύμα/ομαδικότητα (Κριτήριο ΚΣ3)

1-25 μονάδες

Τελική Βαθμολογία Υποψηφίου

Η τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

ΤB=0,75*(ΚΑ1/KA1max)*100 + 0,25* (ΚΣ1i + ΚΣ2i + ΚΣ3i)

Όπου ΚΑ1max: η μεγαλύτερη βαθμολογία υποψηφίου στο Κριτήριο ΚΑ1

  • Προετοιμασία Προγράμματος Υποέργου 5 (ΠΕ1) - Εκπόνηση και υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τους συνεργαζόμενους φορείς, Ανάπτυξη Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών, Ανάπτυξη έντυπου ή/και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού.
  • Δημοσιότητα Προγράμματος Υποέργου 5 (ΠΕ2) - Εκπόνηση Σχεδίου Επικοινωνίας Ανάπτυξη υλικού δημοσιότητας προγράμματος, Ανάπτυξη Διαδικτυακής Ταυτότητας Προγράμματος, Διοργάνωση Ενημερωτικών Εκδηλώσεων-συναντήσεων συμμετεχόντων.
  • Προετοιμασία Προγράμματος Υποέργου 6 (ΠΕ1) - Εκπόνηση και υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τους συνεργαζόμενους φορείς, Ανάπτυξη Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών γ’ κύκλου, Ανάπτυξη έντυπου ή/και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού.
  • Δημοσιότητα Προγράμματος Υποέργου 6 (ΠΕ2) - Ανάπτυξη υλικού δημοσιότητας προγράμματος, Διοργάνωση και συμμετοχή Ενημερωτικών Εκδηλώσεων.
  • Υποστήριξη Δράσεων Συνεργασίας Υποέργου 6 (ΠΕ3).
e-max.it: your social media marketing partner