Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 19843/2023
11-04-2023
21-04-2023
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
82864

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Χημείας ή Μηχανικών Περιβάλλοντος AEI της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

Βαθμός Πτυχίου × 5 μονάδες

Μεταπτυχιακός φοιτητής στην επιστήμη της Χημείας με κατεύθυνση στην Αναλυτική Χημεία, Χημεία Περιβάλλοντος και Τροφίμων 

ON/OFF

Ερευνητική εμπειρία στα κάτωθι: Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων και ρύπων σε υδατικά συστήματα και υγρά απόβλητα

Μήνες Εμπειρίας Χ 5 μονάδες

Μέγιστη βαθμολογία: 420 μονάδες

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 ή ανώτερο

Επίπεδο Β2: 30 μονάδες
Κάθε ανώτερο επίπεδο προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές

10 μονάδες/ανά Δημοσίευση

Μέγιστη βαθμολογία 50 μονάδες

Ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια

5 μονάδες/ανά ανακοίνωση

Μέγιστη Βαθμολογία 25 μονάδες

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων και ρύπων σε υδατικά συστήματα ιχθυοκαλλιεργειών (ΠΕ 1,5).

e-max.it: your social media marketing partner