Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 19701/2023
10-04-2023
21-04-2023
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
PΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΣΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
83051

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο/Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ερευνητικά έργα ή ερευνητικές υποτροφίες με αντικείμενο στα πεδία της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

ON/OFF

Γνώση γλωσσών προγραμματισμού: C, C++, JAVA, MATLAB

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση ξένης γλώσσας: κατά προτίμηση η Αγγλική

10 Μονάδες: Καλή Γνώση

30 Μονάδες: Πολύ Καλή Γνώση

50 Μονάδες: Άριστη Γνώση

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

Δημοσιεύσεις x 10 μονάδες με μέγιστη βαθμολογία: 40 μονάδες

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συνέντευξη με σκοπό να εξεταστούν (α) οι γνώσεις και δεξιότητες που δηλώνουν οι υποψήφιοι στην αίτησή τους, καθώς και (β) η διαθεσιμότητα και η ικανότητα συνεργασίας των υποψηφίων στο πλαίσιο της Ομάδας Έργου.

Έως 50 μονάδες:

(α) έως 35 μονάδες

(β) έως 15 μονάδες

Ρομποτικό σύστημα αποκατάστασης άνω άκρου (EE2), Κλινική μελέτη (ΕΕ5).  

e-max.it: your social media marketing partner