Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 19561/2023
07-04-2023
19-04-2023
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
SMART TOUR - ΕΥΦΥΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
82660

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Θετικών Eπιστημών ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

Βαθμός διπλώματος ή πτυχίου

(μέγιστη βαθμολογία 10 μονάδες)

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

Βαθμός διπλώματος ή πτυχίου
(μέγιστη βαθμολογία 10 μονάδες)

Προγραμματιστικές γνώσεις σε γλώσσα προγραμματισμού
C/C++ ή Python ή java

ON/OFF

Γνώσεις χρήσης/προγραμματισμού εξειδικευμένων εργαλείων, R, Stata and SPSS

Βαθμολογία 1-10 μονάδες για κάθε ένα εξειδικευμένο εργαλείο

(Μέγιστη βαθμολογία 30 μονάδες)

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας: επίπεδο γλωσσομάθειας Γ2 (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα αποδεικτικών/πτυχίων από αναγνωρισμένους φορείς)

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργασιακή εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της πρόσκλησης (με βάση το βιογραφικό, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αντίγραφα συμβάσεων ή άλλα αποδεικτικά)

(μήνες εμπειρίας) x 1 μονάδα, 
(μέγιστη βαθμολογία 30 μονάδες)

Δημοσιεύσεις σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπό  πλήρωση θέσης

5 μονάδες ανά δημοσίευση

(μέγιστη βαθμολογία 20 μονάδες)

  • Horizontal Action summarising the pilot results at the end of the project (WP5 – D5.1.4).
e-max.it: your social media marketing partner