Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 19361/2023
06-04-2023
18-04-2023
ΚΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΑΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΙΧΝΟΥΝ ΦΩΣ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
83292

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ/TEI με αντικείμενο τις βιολογικές/γεωπονικές/περιβαλλοντικές επιστήμες

ON/OFF

Αποδεδειγμένες δεξιότητες χρήσης ΗΥ: MS Office (Word, Powerpoint, Excel, Access)

ON/OFF

Προηγούμενη εμπειρία (επαγγελματική/ερευνητική ή στο πλαίσιο διπλωματικών/μεταπτυχιακών διατριβών) σε χειρισμό μουσειακών δειγμάτων ή/και εντομολογικών συλλογών

ON/OFF

Αποδεδειγμένη γνώση σε χρήση λογισμικού/ών στατιστικής ανάλυσης (υποβάλλεται σχετική βεβαίωση/πιστοποιητικό)

ON/OFF

Προηγούμενη γνώση σε προγράμματα επεξεργασίας εικόνας για τη μέτρηση μορφολογικών χαρακτηριστικών (βεβαίωση εργοδότη ή συνεργαζόμενου Εργαστηρίου ή Υπεύθυνη Δήλωση)

ON/OFF

Αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας (υποβάλλονται αντίστοιχα αντίγραφα πτυχίων)

2 μονάδες για βασική γνώση,

5 μονάδες για πολύ καλή γνώση,

8 μονάδες για άριστη γνώση

Σχετικές γνώσεις με τη μελέτη της εντομοπανίδας ή/και τη συστηματική των εντόμων (αναλυτική βαθμολογία και επισύναψη διπλωματικών εργασιών)

-   1 μονάδα για κάθε μάθημα,

-   5 μονάδες για προπτυχιακή διπλωματική εργασία και

-   8 μονάδες για μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία συναφή με την εντομοπανίδα ή/και τη συστηματική των εντόμων

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα, και εθελοντικές δράσεις συναφή με την προστασία της εντομοπανίδας, με επίκεντρο τις πεταλούδες

- 1 μονάδα για συμμετοχή σε κάθε εθελοντική δράση συναφή με την προστασία της φύσης και

- 5 μονάδες για κάθε συμμετοχή σε εθελοντική δράση συναφή με την προστασία των πεταλούδων,

- 8 μονάδες σε κάθε ερευνητικό έργο σχετικό με την προστασία των πεταλούδων

Δημοσιεύσεις/Ανακοινώσεις σε συνέδρια συναφή με εντομοπανίδα

- 1 μονάδα για ανακοίνωση σε συνέδριο,

- 2 μονάδες για δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό,

- 6 μονάδες για δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό με παράγοντα επιρροής (impact factor)

Ψηφιοποίηση των μουσειακών δειγμάτων, εισαγωγή δεδομένων σε βάσεις δεδομένων και μετρήσεις μορφολογικών χαρακτηριστικών από τα ψηφιοποιημένα δείγματα (WP2). 

e-max.it: your social media marketing partner