Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 19337/2023
06-04-2023
18-04-2023
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Προηγμένο σύστημα εκπαίδευσης στο χειρισμό μικρών σκαφών, βασισμένο σε τεχνικές προσομοίωσης με χρήση τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας - iCREW
61421

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Μηχανικών Πληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή συναφούς αντικειμένου

ON/ΟFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη της Πληροφορικής

ON/ΟFF

Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη της Πληροφορικής

ON/ΟFF

Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ON/ΟFF

 

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργασιακή εμπειρία στην σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών

-   Εμπειρία έως 6 μήνες: 5 μονάδες

-   Εμπειρία από 6 μήνες έως 1 έτος:10 μονάδες

-   Εμπειρία από 1 έως 3 έτη: 15 μονάδες

-   Εμπειρία άνω των 3 ετών: 20 μονάδες

Εργασιακή εμπειρία στην σχεδίαση και ανάπτυξη  εφαρμογών ανάλυσης εκπαιδευτικών δεδομένων

-   Εμπειρία έως 6 μήνες: 5 μονάδες

-   Εμπειρία από 6 μήνες έως 1 έτος:10 μονάδες

-   Εμπειρία από 1 έως 3 έτη: 15 μονάδες

-   Εμπειρία άνω των 3 ετών: 20 μονάδες

Εργασιακή εμπειρία στην σχεδίαση και ανάπτυξη  εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας

-   Εμπειρία έως 6 μήνες: 5 μονάδες

-   Εμπειρία από 6 μήνες έως 1 έτος:10 μονάδες

-   Εμπειρία από 1 έως 3 έτη: 15 μονάδες

-   Εμπειρία άνω των 3 ετών: 20 μονάδες

Εμπειρία στην μεθοδολογική ανάλυση, σχεδίαση και ανάπτυξη πληροφοριακών εφαρμογών.

-   Εμπειρία έως 6 μήνες: 5 μονάδες

-   Εμπειρία από 6 μήνες έως 1 έτος:10 μονάδες

-   Εμπειρία από 1 έως 3 έτη: 15 μονάδες

-   Εμπειρία άνω των 3 ετών: 20 μονάδες

  • Συνεισφορά στο σχεδιασμό των σεναρίων εκπαίδευσης και προσομοίωσης, βιβλιογραφική έρευνα για σύγχρονα καινοτόμα συστήματα (ΕΕ1).
  • Οργάνωση ομάδας έργου για τον σχεδιασμό και υλοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής και τα συστήματα αλληλεπίδρασης ανθρώπου μηχανής (ΕΕ2).
  • Οργάνωση της μεθοδολογίας σχεδιασμού και δημιουργίας του συστήματος διαχείρισης εκπαίδευσης, καταγραφής, ανάλυσης και παρακολούθησης εκπαιδευτικών δεδομένων, και οργάνωσης μεθοδολογίας αποτίμησης, απόδοσης και βαθμολόγησης εκπαιδευόμενων (ΕΕ3).
  • Οργάνωση της μεθοδολογίας σχεδιασμού και δημιουργίας του εικονικού περιβάλλοντος, με τις διεπαφές χρήστη, τη μοντελοποίηση και ρεαλιστική αναπαράσταση του φυσικού περιβάλλοντος (ΕΕ4).
  • Συνεισφορά στην οργάνωση της δοκιμαστικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος, στον έλεγχο καλής λειτουργίας και στην βελτίωση του συστήματος (ΕΕ5).
e-max.it: your social media marketing partner