Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 18630/2023
04-04-2023
14-04-2023
ΤΖΑΛΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Υπηρεσίες συμβούλου της πράξης "Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του δήμου Αρταίων"
62540

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ σε αντικείμενο συναφές με τη θέση

ON/OFF

Γνώση προγραμματισμού στην ανάπτυξη λογισμικού και γραφικών περιβαλλόντων

ON/OFF

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση σχεδιασμού αρχιτεκτονικής συστημάτων

1-20 μονάδες

Γνώση ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών και βάσεων δεδομένων

1-20 μονάδες

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων

Αριθμός Δημοσιεύσεων Χ 5 μονάδες μέγιστη βαθμολογία: 40 μονάδες

Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών συμμετοχής σε Ερευνητικά και Αναπτυξιακά προγράμματα (σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο)

Έτη επαγγελματικής εμπειρίας Χ 50 μονάδες

Μέγιστη βαθμολογία: 350 μονάδες

Επίπεδο Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας

Καλή Γνώση: 5
Πολύ καλή Γνώση: 10
Άριστη Γνώση: 20

Συμμετοχή στο ΠΕ1 «Υπηρεσίες Συμβούλου της Πράξης "Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Αρταίων"».

e-max.it: your social media marketing partner