Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 18611/2023
04-04-2023
14-04-2023
ΤΖΑΛΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Υπηρεσίες συμβούλου της πράξης "Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του δήμου Αρταίων"
62540

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τα Πληροφοριακά Συστήματα ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Υποψήφιος Διδάκτωρ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή συναφών αντικειμένων

ON/OFF

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία σχετική με Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης (η πιστοποίηση της εμπειρίας θα πραγματοποιηθεί με προσωπική συνέντευξη)

1-20 μονάδες

Γνώση σχετικά με την υλοποίηση συστημάτων νέφους μέσω της χρήσης της πλατφόρμας επικοινωνίας JADE (η πιστοποίηση της γνώσης θα πραγματοποιηθεί με προσωπική συνέντευξη)

1-20 μονάδες

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων

Αριθμός Δημοσιεύσεων Χ 5 μονάδες μέγιστη βαθμολογία: 40 μονάδες

Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Καλή Γνώση: 5 μονάδες
Πολύ καλή Γνώση: 10 μονάδες
Άριστη Γνώση: 20 μονάδες

Συμμετοχή στο ΠΕ1 «Υπηρεσίες Συμβούλου της Πράξης "Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Αρταίων"».

e-max.it: your social media marketing partner