Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4809/2023
27-01-2023
06-02-2023
ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOODBIOMES) - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: FOODBIOMES-ΠΙ
82885

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Χημείας ή Βιολογίας ή Συναφούς αντικειμένου

ON/OFF

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με κατεύθυνση Χημείας ή Βιολογίας ή συναφούς αντικειμένου

ON/OFF

Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στη Χημεία

ON/OFF

Ερευνητική Εμπειρία στην ανάλυση αντιοξειδωτικών

1 μονάδα ανά μήνα εμπειρίας, μέγιστη βαθμολογία: 24 μονάδες

Ερευνητική Εμπειρία στη χρήση φασματοσκοπίας NMR, IR-UV, φθορισμομετρία και φασματομετρία μάζας

ON/OFF

Γνώση Χρήσης Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, υπηρεσίες διαδικτύου)

ON/OFF

Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, επίπεδο Γ2

ON/OFF

Αντικείμενο σύμβασης 1 (Συμμετοχή στο ΠΕ 1): «Οργάνωση και διαχείριση έργου».

Αντικείμενο σύμβασης 2 (Συμμετοχή στο ΠΕ 2): «Εξοπλισμός και οργάνωση εργαστηριακής υποδομής».

Αντικείμενο σύμβασης 3 (Συμμετοχή στο ΠΕ 3): «Αξιοποίηση ώριμων αποτελεσμάτων».

Αντικείμενο σύμβασης 4 (Συμμετοχή στο ΠΕ 4): «Κοινές ερευνητικές δράσεις».

Αντικείμενο σύμβασης 5 (Συμμετοχή στο ΠΕ 6): «Οργάνωση και ενίσχυση της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υποδομής».

e-max.it: your social media marketing partner