Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4751/2023
27-01-2023
06-02-2023
ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
82871

Α/Α

Απαιτούμενα Προσόντα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Διδακτορικό δίπλωμα σπουδών σε εφαρμογές Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και συναφές αντικείμενο

ΟΝ/OFF

2

Γνώσεις προγραμματισμού σε PYTHON & MATLAB

ΟΝ/OFF

3

Εμπειρία σε υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων
βιοϊατρικής μηχανικής-τεχνολογίας και βιοτεχνολογίας
σχετικά με την ευφυή ανάλυση, βάσει τεχνικών
μηχανικής μάθησης / αναγνώρισης προτύπων, πολύ-
παραμετρικών και ετερογενών δεδομένων

ΟΝ/OFF

 

Α/Α

Συνεκτιμώμενα Προσόντα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση εθνικών ή/και
ευρωπαϊκών προγραμμάτων βιοϊατρικής τεχνολογίας
σχετικά με υπολογιστικές πλατφόρμες ενδιάμεσου
λογισμικού και ανάλυσης μεγάλου όγκου γενετικών
και άλλων ιατρικών δεδομένων.

50 μονάδες ανά έτος με μέγιστη
βαθμολογία 250 Μονάδες

2

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών
εθνικών και κοινοτικών ή/και ευρωπαϊκών
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων πληροφορικής ή βιοϊατρικής τεχνολογίας.

50 μονάδες ανά έτος με μέγιστη
βαθμολογία 250 Μονάδες

3

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφών επιστημών Μηχανικών Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

Βαθμός πτυχίου*10 μονάδες

4

Γνώση ξένης γλώσσας: κατά προτίμηση η Αγγλική

Καλή Γνώση: 50 μονάδες

Πολύ Καλή Γνώση: 100 μονάδες, Άριστη Γνώση: 150 μονάδες

5

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

5 Μονάδες ανά Δημοσίευση με μέγιστη βαθμολογία 30 Μονάδες

6

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια

10 Μονάδες ανά Δημοσίευση με μέγιστη βαθμολογία 30 Μονάδες

7

Συνέντευξη
Α. Θεματική ενότητα: Κατανόηση των απαιτήσεων
της θέσης, των στόχων του έργου, ικανότητα λήψης
αποφάσεων και επινόησης εναλλακτικών λύσεων
που αφορούν την υλοποίηση του έργου.

Β. Θεματική ενότητα: Οργανωτικές ικανότητες,
επικοινωνιακές ικανότητες και ικανότητα εργασίας σε
ομάδα

Μη Γνώστης - 0
Εισαγωγικές Γνώσεις – 10
Ενδιάμεσο επίπεδο - 20
Ικανός – 30

Μη Γνώστης - 0
Εισαγωγικές Γνώσεις – 10
Ενδιάμεσο επίπεδο - 20
Ικανός – 30

  • Bιοπληροφορική ανάλυση ετερογενών δεδομένων μέσω της χρήσης τεχνικών μηχανικής μάθησης (ΠΕ3).
e-max.it: your social media marketing partner