Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4416/2023
25-01-2023
06-02-2023
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
60600

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

 Πτυχίο Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., ΤΕΙ Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής, Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ ή ισότιμο αντίστοιχου τμήματος της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην επιστήμη της Πληροφορικής, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

 Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

 Εργασιακή εμπειρία σε τουλάχιστον ένα (1) συγχρηματοδοτούμενο ή ευρωπαϊκό έργο

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργασιακή εμπειρία σε θέματα  σχεδιασμού και ανάπτυξης οπτικοακουστικών συστημάτων και οργάνωση σχεδιασμού,  ανάπτυξης και υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων

•0-6 μήνες: 5 μονάδες
•από 6 μήνες έως 3 έτη: 10 μονάδες
•>3 έτη: 15 μονάδες

Εργασιακή εμπειρία σε τεχνολογικά θέματα, θέματα σχεδιασμού, υποστήριξης, εγκατάστασης πληροφοριακής πύλης, αξιοποίησης κοινωνικών δικτύων

•0-6 μήνες: 5 μονάδες
•από 6 μήνες έως 3 έτη: 10 μονάδες
•>3 έτη: 15 μονάδες

Εργασιακή εμπειρία σε θέματα πολυμεσικών και διαδικτυακών υπηρεσιών και συστημάτων Πληροφορικής

•0-6 μήνες: 5 μονάδες
•από 6 μήνες έως 3 έτη: 10 μονάδες
•>3 έτη: 15 μονάδες

Τεχνολογική & διοικητική υποστήριξη στην διοργάνωση των μουσικοθεατρικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα σε ότι αφορά τα απαιτούμενα τεχνολογικά και ψηφιακά μέσα, επεξεργασία υλικού για προβολή στο site του έργου, σε youtube και τοπικά μέσα, συνεργασία με τον external expert και τον ΕΥ (WP4).

e-max.it: your social media marketing partner