Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4276/2023
25-01-2023
06-02-2023
ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
PROXIMIOT - PROXIMITY MARKETING PLATFORM
82704

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ ή Πτυχίο Πληροφορικής ή Πτυχίο Θετικών Επιστημών AΕΙ ή ΤΕΙ ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

Βαθμός διπλώματος ή πτυχίου

(5-10) x 3 μονάδες

(μέγιστη βαθμολογία 30 μονάδες)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της πρόσκλησης

Η βαθμολογία προσδιορίζεται με βάση το βαθμό συνάφειας (0-2 μονάδες) x (βαθμός διπλώματος ή πτυχίου 5-10)

(μέγιστη βαθμολογία 20 μονάδες)

Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών στην Πληροφορική και ειδικότερα στα

οικοσυστήματα δεδομένων

Η βαθμολογία προσδιορίζεται με βάση το βαθμό συνάφειας

(μέγιστη βαθμολογία 20 μονάδες)

Συμμετοχή σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της πρόσκλησης (απαιτείται έγγραφο από τον φορέα υλοποίησης από το οποίο να προκύπτει το αντικείμενο και η διάρκεια συμμετοχής στην ομάδα έργου)

(αριθμός μηνών) x 1 μονάδα

(μέγιστη βαθμολογία 10 μονάδες)

Επαγγελματική εμπειρία συναφής με την ανάπτυξη συστημάτων (κρίνεται με βάση το βιογραφικό σημείωμα)

(βαθμολογία 0-10 μονάδες)

Εμπειρία στην χρήση εργαλείων και τεχνικών επεξεργασίας και διαχείρισης δεδομένων (κρίνεται με βάση το βιογραφικό σημείωμα)

(βαθμολογία 0-10 μονάδες)

Εργαστηριακές Δοκιμές και Παράδοση του τελικού Πρωτοτύπου του έργου Proximiot (μέρος της Ενότητας Εργασίας ΕΕ3: Ολοκλήρωση, βελτίωση του συστήματος και επικύρωση της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας).

e-max.it: your social media marketing partner