Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1694/2023
10-01-2023
20-01-2023
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
82864

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Χημείας AEI ή περιβαλλοντικών επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

Βαθμός πτυχίου x 5 μονάδες

Κάτοχος διδακτορικής διατριβής στην επιστήμη της Χημείας

ON/OFF

Ερευνητική εμπειρία στα κάτωθι: Προσδιορισμός φυσικοχημικών χαρακτηριστικών υδάτων και εφαρμογή τεχνικών υγρής χρωματογραφίας – φασμοτομετρίας μάζας υψηλής διακριτικής ικανότητας για τον προσδιορισμό επιμολυντών και προϊόντων αποδόμησης

Μήνες εμπειρίας x 5 μονάδες
Μέγιστη βαθμολογία: 420 μονάδες

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 ή ανώτερο

Επίπεδο Β2: 30 μονάδες
Κάθε ανώτερο επίπεδο προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές

10 μονάδες ανά Δημοσίευση Μέγιστη βαθμολογία: 50 μονάδες

Ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια

5 μονάδες ανά ανακοίνωση Μέγιστη βαθμολογία: 25 μονάδες

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων και χημικών ρύπων σε ύδατα περιοχών ιχθυοκαλλιέργειας (ΠΕ1).

e-max.it: your social media marketing partner