Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1086/2023
05-01-2023
16-01-2023
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Υποέργο 3 : Βιομηχανικό Διδακτορικό στις Επιστήμες της Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
83214

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε) Οικονομικής Κατεύθυνσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Εργασιακή εμπειρία από συμμετοχή σε ευρωπαϊκά/ συγχρηματοδοτούμενα έργα (τουλάχιστον 3 έργα)

ON/OFF

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργασιακή εμπειρία ως υπεύθυνος/η οικονομικής διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών /διαπεριφερειακών προγραμμάτων

• Έως 1 έτος: 5 μονάδες

• >1 έως 3 έτη: 10 μονάδες

• >3 έως 5 έτη: 15 μονάδες

• Άνω >5 ετών: 20 μονάδες

Εργασιακή εμπειρία σε διαχείριση εργασιών, διοικητική υποστήριξη και υποστήριξη ομάδας έργου.

• Έως 1 έτος: 5 μονάδες

• >1 έως 3 έτη: 10 μονάδες

• >3 έως 5 έτη: 15 μονάδες

• Άνω >5 ετών: 20 μονάδες

  • Διοικητική & Οικονομική υποστήριξη, συμμετοχή στην αναζήτηση καινοτόμων ΜΜΕ και υπευθύνων φορέων χάραξης πολιτικής προκειμένου να πραγματοποιηθούν συναντήσεις για τη διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των ΜΜΕ με τα Πανεπιστήμια (ΠΕ1).
  • Διοικητική & οικονομική υποστήριξη στα θέματα οργάνωσης & δημιουργίας μαθημάτων και εργασιών για τα βιομηχανικά διδακτορικά (ΠΕ2).
  • Διοικητική & οικονομική υποστήριξη στη διαδικασία για τη διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων του έργου (ΠΕ3).
  • Διοικητική/οικονομική υποστήριξη στη δημιουργία του σχεδίου επικοινωνίας και της ταυτότητας του έργου, στην προώθηση και διάχυσή του (ΠΕ4).
e-max.it: your social media marketing partner