Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1079/2023
05-01-2023
16-01-2023
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων- ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
83214

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Απόφοιτος/η Τριτοβάθμιας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε) ή άλλο ισοδύναμο πτυχίο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε Project Management (Διαχείριση Έργου) ή άλλο ισοδύναμο πτυχίο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργασιακή εμπειρία από συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα ή έργα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε

• Έως 1 έτος: 5 μονάδες

• >1 έως 3 έτη: 10 μονάδες

• >3 έως 5 έτη: 15 μονάδες

• Άνω >5 ετών: 20 μονάδες

Εργασιακή εμπειρία από συμμετοχή σε δράσεις επικοινωνίας και διάχυσης Ευρωπαϊκών / συγχρηματοδοτούμενων έργων

• Έως 1 έτος: 5 μονάδες

• >1 έως 3 έτη: 10 μονάδες

• >3 έως 5 έτη: 15 μονάδες

• Άνω >5 ετών: 20 μονάδες

Εργασιακή εμπειρία από συμμετοχή σε έργα οργάνωσης μεταπτυχιακών, διδακτορικών σπουδών

• Έως 1 έτος: 5 μονάδες

• >1 έως 3 έτη: 10 μονάδες

• >3 έως 5 έτη: 15 μονάδες

• Άνω >5 ετών: 20 μονάδες

  • Συμμετοχή στην αναζήτηση καινοτόμων ΜΜΕ και υπευθύνων φορέων χάραξης πολιτικής προκειμένου να πραγματοποιηθούν συναντήσεις για τη διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των ΜΜΕ με τα Πανεπιστήμια (ΠΕ1).
  • Διοικητική και τεχνική υποστήριξη στη δημιουργία μαθημάτων και εργασιών για τα βιομηχανικά διδακτορικά (ΠΕ2).
  • Διοικητική και τεχνική υποστήριξη στη διαδικασία για τη διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων του έργου (ΠΕ3).
  • Συμβολή στη δημιουργία του σχεδίου επικοινωνίας και της ταυτότητας του έργου (ΠΕ4).
e-max.it: your social media marketing partner