Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1066/2023
05-01-2023
16-01-2023
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - ΥΠΟΕΡΓΟ 4 : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΡΟΣ (ΧΗΤΕΡΠΠ)
83218

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Θετικών ή Οικονομικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής (αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ)

ON/OFF

Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ

ON/OFF

Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, επιπέδου Β2

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μεταπτυχιακό δίπλωμα Ειδίκευσης στις Θετικές ή Οικονομικές Επιστήμες

20 μονάδες

Προσωπική Συνέντευξη

0-10 μονάδες

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα,

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης

Ανάπτυξη έντυπου ή/και Ψηφιακού Υλικού του προγράμματος, υλικού προβολής και Δημοσιότητας.

e-max.it: your social media marketing partner