Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 957/2023
05-01-2023
16-01-2023
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικέ
60831

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Δίπλωμα ή Πτυχίο Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου στην επιστήμη και τεχνολογία των Υπολογιστών και Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Εργασιακή εμπειρία σε τουλάχιστον 1 έργο σχετικό με την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία σε προγραμματισμό τεχνολογιών ανάπτυξης εφαρμογών Node.js, Javascript

ΝΑΙ: 15 μονάδες (συμμετοχή στην υλοποίηση τουλάχιστον ενός συστήματος

Εμπειρία σε εργασίες τεχνικής υποστήριξης εφαρμογών ΤΠΕ

ΝΑΙ: 15 μονάδες

Eμπειρία στην υλοποίηση εφαρμογών πλοήγησης με χρήση google maps ή άλλες εφαρμογές

ΝΑΙ: 25 μονάδες (συμμετοχή στην υλοποίηση τουλάχιστον ενός συστήματος)

Συμμετοχή στη δημιουργία της εφαρμογής πλοήγησης για κινητές συσκευές, η οποία θα εμπεριέχει χάρτες με τα σημεία ενδιαφέροντος της SMARTΙMONY διασυνοριακής βιωματικής πολιτιστικής διαδρομής (WP5).

e-max.it: your social media marketing partner