Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 942/2023
05-01-2023
16-01-2023
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
60600

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

 Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

 Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

 Γνώση χρήσης Η/Υ

ON/OFF

 Εμπειρία από συμμετοχή σε ένα τουλάχιστον συγχρηματοδοτούμενο έργο σχετικό με τον πολιτισμό

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία από συμμετοχή σε ευρωπαϊκά/διασυνοριακά έργα

Αριθμός έργων Χ 2 μονάδες,

Μέγιστη βαθμολογία: 10 μονάδες

Εμπειρία στην επεξεργασία πηγών για τη δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου

Αριθμός μηνών Χ 1 μονάδα,

Μέγιστη βαθμολογία: 10 μονάδες

Συμμετοχή στην προετοιμασία της διδακτικής έκθεσης για τις κοινές πολιτιστικές διαδρομές της Άρτας και της Απουλίας και διαμόρφωσή της σε κατάλληλη μορφή και εκπαιδευτικούς σκοπούς (WP3).

e-max.it: your social media marketing partner