Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 844/2023
04-01-2023
16-01-2023
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
82918

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

1

Πτυχίο Βιολόγου ή συναφούς ειδικότητας

Βαθμός Χ 2 μονάδες

(μέγιστη βαθμολογία:20 μονάδες)

2

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε Βιολογικές Τεχνολογίες

ON/OFF

3

Εργαστηριακή εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στον σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση βιοδιεργασιών (ακινητοποίηση ενζύμων, νανοβιοκατάλυση, βιοαντιδραστήρες) (που να αποδεικνύεται π.χ. με βεβαίωση επιστημονικά υπευθύνου ή διευθυντή εργαστηρίου, με συμβάσεις, κ.λπ.)

ON/OFF

4

Εισήγηση Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής

ΟΝ/OFF

5

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Β2)

10 μονάδες (καλή γνώση)

15 μονάδες (πολύ καλή γνώση)

20 μονάδες (άριστη γνώση)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εξειδίκευση στον σχεδιασμό και την κατασκευή μικρο- βιοαντιδραστήρων (που να αποδεικνύεται με τουλάχιστον 1 δημοσίευση σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή βιβλία, ή με συμβάσεις διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα/υποτροφίες, ή βεβαίωση επιστημονικά υπευθύνου ή διευθυντή εργαστηρίου για εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους)

0-15 μονάδες

Γνώση ανάλυσης βιομορίων, πεπτιδίων και πρωτεϊνών με χρωματογραφία υψηλής απόδοσης και φασματοσκοπία υπερύθρου (που να αποδεικνύεται με τουλάχιστον 1 δημοσίευση σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή βιβλία, ή με συμβάσεις διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα/υποτροφίες, ή βεβαίωση επιστημονικά υπευθύνου, ή διευθυντή εργαστηρίου για εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους)

0-15 μονάδες

Εμπειρία σε 3-D εκτύπωση για βιοτεχνολογικές εφαρμογές (που να αποδεικνύεται με τουλάχιστον 1 δημοσίευση σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή βιβλία, ή με συμβάσεις διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα/υποτροφίες, ή βεβαίωση επιστημονικά υπευθύνου ή διευθυντή εργαστηρίου για εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους)

0-10 μονάδες

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά ή Βιβλία (Διεθνείς Εκδόσεις)/ Ανακοινώσεις (προφορικές ή/και αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια συναφείς με το επιστημονικό πεδίο του αντικειμένου της θέσης

Αριθμός δημοσιεύσεων Χ 10 μονάδες,

Αριθμός ανακοινώσεων σε συνέδριο Χ 5 μονάδες (μέγιστη βαθμολογία: 20 μονάδες)

  • Παραγωγή πρωτεϊνών υψηλής διατροφικής σύστασης από εδώδιμα στελέχη βασιδιομυκήτων. Βελτιστοποίηση παραγωγής πρωτεϊνών από εδώδιμα στελέχη βασιδιομυκήτων σε βυθισμένες καλλιέργειες (συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας ΕΕ2).
  • Τεχνοοικονομική ανάλυση και περιβαλλοντική αξιολόγηση των διεργασιών και προϊόντων. Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω ΑΚΖ, και τεχνοοικονομική αξιολόγηση των διεργασιών (συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας ΕΕ6).
e-max.it: your social media marketing partner